Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stroncia
Monografie
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1992: Povodí Berounky
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
Článek
    Aragonit se zvýšeným podílem stroncia od Velvět u Teplic v Čechách
    Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien) : studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast) (12-41 Beroun)
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova (23-13 Tábor)
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
    Stav a perspektivy využití stroncia ve světě a v ČSSR
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR