Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stručná
Monografie
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
Článek
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty. (Stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích)
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Minerály popsané z československého území a jejich stručná analýza
    Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Činné doly
    Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Nedůlní organizace
    Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
    Stručná charakteristika reliéfu Nízkych Beskýd v povodí Ondavy
    Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR
    Stručná charakteristika vegetační stupňovitosti ČR
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Dokonč.
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 1
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 2
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 3
    Stručná historie a práce Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) při IUGS
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Stručná historie kutnohorského dolování
    Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru
    Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin (11-22 Kadaň)
    Stručná informace o registraci seismických stanic HRMC a ZLHC
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručná mineralogie úlomků strusek a hornin z Nerudovy ulice
    Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu