Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Studia
Monografie
    5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Sborník
    Biostratigrafická a paleoenvironmentální korelace svrchní křídy Českého masivu a Západních Karpat na základě studia nanofosilií
    Biostratigrafická korelace pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve na základě studia vápnitých nanofosilií
    Ivanka Nemešová (editor, 1996): Climate Variability and climate change vulnerability and adaption, ÚFA, 1996 ; Mojmír Hrádek (1995): Natural Hazards in the Czech Republic. Studia geographica 98, 162 stran, Ústav geoniky, Brno
    Juniorstav 2004. 6.odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí
    Krátký kurz studia fosilních stop
    Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky
    První výsledky studia silicifikace křídových hornin české křídové pánve - přednáška na 3. křídovém semináři (22.-23.5.2006)
    Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR)
    Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica
    Studia geophysica et geodaetica
    Studia Hercynia. Colloquium: Zeitbrücken - Art Déco, Kubismus, Neoklassizismus und die Antike.
    Úvod do studia fosilních stop
    Vývoj krasu a jeskyní na základě studia jeskynních výplní, Slovinsko. Evolution of karst and caves based on study of cave fill, Slovenia
Článek
    Aplikace studia fluidních inkluzí při výzkumu ložisek nerostných surovin
    Aplikace studia zemětřesení v Československu v praxi
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
    Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Comment on the "Analysis of the state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek (Studia geoph. et geod. 44 (2000), 272-291
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Geofyzikální možnosti studia nivy
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika)
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
    K problematice geologického studia vztahu českého masívu a západních Karpat
    Litofaciální a litostratigrafické závěry ze studia těžkých minerálů paleozoika Brněnska
    Metodika studia anchimetamorfózy v sedimentech
    Metodika studia příčin indukované seismicity v OKR
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Možnosti studia antropogenních změn říční sítě na příkladech z povodí Sázavy a Svitavy
    Možnosti studia organických zbytků na keramice zvoncových pohárů
    Nedocenění terénního studia při inženýrskogeologickém průzkumu
    Některé další výsledky studia permokarbonských ryb ze severovýchodních Čech
    Některé možnosti netradičního využití studia akcesorických minerálů
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně-Líšni (24-41 Vyškov)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
    Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
    Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí
    Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí.
    Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
    Palynologická studia v jeskyni Za hájovnou Javoříčský kras
    Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)
    Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Předběžná zpráva o výsledcích studia miocenních fosilií z archeologických lokalit Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova (25-13, Přerov; 34-12, Pohořelice)
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Předběžné výsledky petrologického studia jižních ostrovů jádra desenské klenby
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS
    Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech (32-21 Prachatice)
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Předběžné výsledky studia foraminifer beskydské křídy z vrtů Vlčovice - J1, J2, J3, J4 (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Předběžné výsledky studia vztahu subfosilních kmenů a fluviálních sedimentů na lokalitách Osek nad Bečvou a Tovačov-Annín
    Předběžné zhodnocení sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva a Pastviny
    Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989
    Příklady výsledků kombinace studia duktilní a křehké deformace
    Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů
    Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia
    Rozdíly v charakteru rudodárných fluid v Českém masívu na základě studia fluidních inkluzí
    Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most
    Soumračné světy: dvě století studia konce civilizací
    Srovnání metod studia sorpčních vlastností montmorillonitu
    Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosilií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Sympozium o problémech komplexního studia horských krasových oblastí
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Vazby doktorandského studia fyzikálních oborů a nových technologií opracování materiálů
    Vícesložková remanentní magnetizace a význam jejího studia pro geologii
    Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha)
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu
    Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši
    Výsledky paleontologického studia neolitických ozdob z lokality Vedrovice (kultura s lineární keramikou)
    Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)
    Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice (34-12 Pohořelice)
    Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze- Červeném Vrchu
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů (13-131 Lysá nad Labem, 13-113 Kochánky)
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
    Význam studia pyroklastik pro hodnocení aktivnosti vulkánů
    Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti
Seriál
    Acta Universitatis Purkynianae, Studia biologica
    Geographia. Studia et Dissertationes. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego
    Studia carsologica
    Studia geofyzica et geodetica
    Studia geographica
    Studia Geologica Polonica
    Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica
    Studia geophysica et geodaetica
    STUDIA GEOPHYSICA ET GEODETICA
    Studia quaternaria
    Studia Rudolphina
    Studia universitatis Babeş-Bolyai : geologia
    Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia