Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Studie
Monografie
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1 (Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006)
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2
    Dobrotice - studie inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů zájmového území
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potenciálních úložišť na území České republiky. Studie pro MŽP - Odbor změny klimatu
    Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua
    Geologická studie přírodních rizik v oblasti Ocotal, provincie Nueva Segovia,Nicaragua
    Glazurované odpadní kaly v RKZ, a.s., Experimentální studie
    Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie
    Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby
    Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu
    Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci
    Metodika tvorby datového modelu pro vícerozměrné geologické modely podloží - Odborná studie pro disertační práci
    Mezolit severních Čech : komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003. Dolnověstonické studie, sv. 9
    Monografické studie regionálního muzea v Teplicích,sv. 36
    Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností
    Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky
    Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie)
    Paleolit Moravy a Slezska, Dolnověstonické studie
    Park Rochus - studie inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území
    Posouzení vzorků cementu, studie pro PS Přerov
    Prehistorická jeskyně, Dolnověstonické studie
    Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie
    Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie
    Prosecké podzemí. Geologická a montanistická studie
    Přírodovědné studie Muza Prostějovska, Svazek 9
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 8
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 3
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 4
    Regionální surovinová politika - kraj Vysočina. Modelová studie
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 25 s. MS ČGS Praha
    Specielní studie pro Regionální geologický výzkum pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální části Střední Ameriky
    Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Studie dobývání chodbicováním se stabilními mezichodbovými pilíři
    Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
    Studie limitů těžby štěrkopísků v prostoru soutoku Vltavy a Labe pro OVSS MŽP ČR
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Studie možností montánní turistiky v Jeseníkách
    Studie potenciálních vlivů výstavby větrných elektráren v lokalitě Leskovec nad Moravicí na cestovní ruch a ceny nemovitostí
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
    Studie rašelinišť národního významu v Krušných horách
    Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
    Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Studie z dějin hornictví 1
    Studie z dějin hornictví 2
    Studie z dějin hornictví 3
    Tiské stěny (Studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezectvím)
Článek
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie.
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky. Případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Entwicklung des Moores Mokré louky bei Třeboň im Piostglazial (paläoökologische Studie)
    Epibionti na ulitě miocenního gastropoda z lokality Buituri (transylvánská pánev, Rumunsko) - případová paleoekologická studie
    Frekvenční studie přirozeného elektromagnetického pole
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání pomocí logistické regrese: případová studie Chřiby
    Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov)
    Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace)
    Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien) : studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast) (12-41 Beroun)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Limnologická studie Čertova jezera
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Mladý vulkanismus Českého masívu (strukturně geologická a vulkanická studie)
    Mladý vulkanismus českého masívu (strukturně geologická a vulkanologická studie). část 5
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Mokrsko - geomedicínská studie
    Morfotektonická studie opavské oblasti
    Náhrada části plynové podušky inertním plynem v PZP Žukov - modelová studie
    Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)
    Paleobotanické a palynologické studie mezi Hájemi a Dolní Sytovou v podkrkonošské pánvi
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu "stříbrník" u Nýznerova
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    Případová studie: Katastrofální povodně v červenci 1997
    Původ aragonitu v jeskyních : studie stabilních izotopů
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií
    Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod : příkladová studie Veselí nad Moravou
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
    Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Studie implantátů pro osteosyntézu bederní páteře
    Studie k ochraně státní přírodní rezervace Soos před škodlivými vlivy
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Studie rozpouštění obsidiánu ze Zemplína, východní Slovensko
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studie velikosti seizmického zatížení v Ostravském Kolektoru Centrum vyvolaném dopravou
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Eine Studie zur Auflösung von Metakaolinit in alkalischer Lösung mittels Messung der Konduktivität
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Tvorba postindustriální krajiny: lomy. Příkladová studie z koněpruské oblasti. /The formation of postindustrial landscape: quarries. Case study of Koněprusy Area/
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
    Výsledky biostratigrafické studie miocénu z vrtů v rašovické depresi (oblast Ždánického lesa)
    Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi: 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
Seriál
    Natura Pragensis (Studie o přírodě Prahy)
    Práce a studie (Český hydrometeorologický ústav)
    Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny
    Práce a studie Muzea Beskyd
    Pražské egyptologické studie
    Přírodovědné studie muzea Prostějovska
    Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 17
    Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 18
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 15
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 25
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29
    Slovanské historické studie
    Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi
    Studie archeologického ústavu ČSAV
    Studie ČSAV
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích
    Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích