Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Studium
Monografie
    Geologický půzkum PP Lom Skalka u Sepekova : paleomagnetické studium sedimentů odkrytých v PP Lom Skalka : závěrečná zpráva
    Kordaity svrchního karbonu a permu Českého masívu (Studium epidermálních struktur)
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí
    Rozpojování hornin řeznými nástroji a vodnim paprskem. Materiál pro specializační studium Hornická geomechanika a geofyzika
    Stavba hluboké litosféry z pohledu seismické anizotropie a její význam pro studium geodynamického vývoje kontinentu
    Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
    Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
    Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí a rekonstrukce hydrotermálních procesů pomagmatického stádia
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
    Studium klimatu lázeňských léčebných míst zejména Léčebných lázní Jáchymov a.s.
    Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
    Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS
    Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
Článek
    Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice)
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
    Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
    Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
    Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
    Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Mikropaleontologické studium svrchnokřídových sedimentů transgredujících na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky)
    Mineralogické studium převážně RTG amorfních precipitátů z kyselých síranových vod: Vliv sušení a stárnutí precipitátů
    Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev)
    Možnosti digitální rastrové technologie pro studium degradačních procesů
    Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv
    Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium
    Nové trendy v užité seizmice a jejich aplikace pro studium hlubinné stavby ČSSR
    Optická fluorescenční mikroskopie pro laboratorní studium stavby geomateriálů a stavebních hmot
    Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrologické studium terciérních vulkanitů na Teplicku
    Poldi Fuhrich (1898-1926) - Pionierin der extremen Höhlenforschung : Übersetzung ergänzt mit biographischen Anmerkungen über Poldi Fuhrichs Studium und ihre Mitgliedschaft im Verein für Höhlenkunde Salzburg. Originalartikel: Shaw, T. (2006): Poldi Fuhrich (1898-1926): Female pioneer of severe cave exploration. Cave and Karst Science, 33 (3): 119-128.
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Poznámky k historii zájmu o české prvohorní hlavonožce a jejich studium v předbarrandovské éře
    Proč zanikají říše : Skončíme jako Římané? Už 200 let trvá studium konce civilizací
    První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi (13-14 Nymburk)
    První vysokoškolské studium hornictví na světě
    Příprava vzorků pro mineralogické studium
    Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium přírodního prostředí v kvartéru
    Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium vlivu člověka na přírodní prostředí
    Rentgenografické studium přednostní orientace kalcitu ve vrbenské sérii keprnicko-desenské jednotky
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimentologické a magneto-mineralogické studium nivních sedimentů na dolním toku řeky Doubravy
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
    Sedimentologické studium miocénu jz. části karpatské předhlubně
    Sedimentologisches und fazielles Studium der Trias und Lias der Devín - Entwicklung (Malé Karpaty)
    Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu.
    Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy (32-14 Nová Pec, 21-44 Železná Ruda)
    Studium aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění
    Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraben
    Das Studium der Pferde aus der Lokalitat Grubgraben
    Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Studium elastické anisotropie hornin a její závislosti na tlaku
    Studium fauny ze spodního permu podkrkonošské pánve
    Studium filtračně jímavostních parametrů karbonátových kolektorů mikroskopickou metodou
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Studium fluidních inkluzí v horninách strukturního vrtu SVH-1 Heřmanovice
    Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
    Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
    Studium geografie na univerzitách v Tatarstánu
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Studium interakce hornina-voda: diskontinuální průtokový reaktor
    Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic
    Studium kinetiky dehydratace přírodního natrolitu
    Studium kinetiky dehydratace přírodního zeolitu chabazitu
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Studium kontaminace geochemických vzorků způsobené otěrem z homogenizačních zařízení
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Studium morfologie zlata z několika výskytů v Hrubém Jeseníku
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí
    Studium napjatosti horninového masívu v otřesové oblasti
    Studium obsahu a forem As v suché atmosférické depozici vázané na sněhovou vrstvu
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Studium ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Studium odezvy stavebního objektu na zatížení dopravní seizmicitou
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Studium oxidace hnědého uhlí
    Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
    Studium parametrů univerzálních lázeňských pramenů v oblasti západních Čech
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium polymerace kyseliny křemičité gelovou filtrací
    Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách
    Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem"
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Studium skapových vod v Ochozské jesykni: Překvapivě dlouhá doba zdržení v nenasycené zóně i za extrémních stavů
    Studium složení boritanů Co(II) a jejich sorpčních vlastností
    Studium složení boritanů Fe(III) a jejich sorpčních vlastností
    Studium ?stagnujících? výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby )
    Studium "stagnujících" výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)
    Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem
    Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí
    Studium teplotní stability přírodního thomsonitu
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek
    Studium vlastností kompozitu cement-polyetylentereftalátová vlákna Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikrosondou
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Studium výskytu Au Zlatého Chlumu, Rejvízu a Zlatých Hor
    Studium zamětřesného ohrožení Československa
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Studium zemského tepelného toku
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Sympozium IGCP 158 "Paleohydrologie mírného pásma" a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu
    Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu
    Využití grafů pro studium topologie reliéfu
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)
    Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní
    Vzpomínka na docenta Pavla Povondru a společné studium turmalínů
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších