Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sulfidických
Článek
    Chemismus křemitých hornin z ložiska sulfidických Zn-Pb rud Horní Benešov
    Geneze Cu-Ni-Co a Zn-Cu sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geobarometrie sulfidických rud na lokalitě Svržno v západočeském proterozoiku
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Iniciální poměry izotopů U a Th k primogennímu Pb na sulfidických ložiskách Jeseníků
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Mikrobiologická oxidace sulfidických rud
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Mineralogie a fázové vztahy v sulfidických soustavách s thaliem
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části českého masivu
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
    Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin
    Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Stříbro stratiformních sulfidických ložisek moravskoslezských Jeseníků
    Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie
    Vulkanická ložiska masívních sulfidických rud
    Využití flotace pro separaci sulfidických minerálů
    Zlato v sulfidických mineralizáciach tatroveporíd
    Zonálnost rud a primárních aureol sulfidických rud ložiska Staré Ransko