Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Surovin
Monografie
     Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Kadov. SOG - ČGS Praha
    Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání
    Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
    Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Ekologické možnosti využívání druhotných surovin ve stavebnictví a jiných odvětvích
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Hora Svaté Kateřiny. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
    Kovářská. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    List ZM 1: 25 000 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-414 Vrchlabí - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-422 Žacléř - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-424 Trutnov - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 02-222 Jiříkov
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-212 Horní Poustevna
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-221 Šluknov
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-223 Mikulášovice
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-242 Dolní Podluží
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-143 Rakovník
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13 -132 Lysá nad Labem
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-113 Sojovice
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-141 Nymburk
    Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-144 Lány
    Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-322 Hudlice
    Mapa ložisek nerostných surovin, list 03-413 Semily
    Mapa nerostných surovin, list 03-341 Kněžmost
    Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Moldava. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Neolitické sídliště Těšetice-Kyjovice z pohledu kamenných surovin broušených artefaktů
    Odborné posouzení těžitelných zásob štěrkop.sur.na lož. Nedakonice-Polešovice, Napajedla a Plešovec navržených pro těžbu ve vztahu k předpokl. spotřebě nerost. surovin v souvislosti s realizací dopravních staveb (D1,R55,R49) na území Zlínského kraje
    Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Petrologická charakteristika kaolinitických surovin z ložiska Břežany II. Závěrečná zpráva
    Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech 2003-2012
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Chotěvice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Dolní Vernéřovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hamry nad Sázavou. SOG - ČGS. Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hněvkovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hradec Králové. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Jakubín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Jihlava. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Lanžov. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Město na Moravě. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Veselí. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Polná. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Radostín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Rudolec. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Sedlec nad Labem. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Stříbrné Hory. SOG - ČGS. Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Suchovršice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Svojanov. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Svratka. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Šestajovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Vatín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
    Potůčky. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg
    Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin
    Rýda, K. (2011): Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Světnov. SOG - ČGS Praha
    Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin 3
    Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004
    Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Trendy využívání nerostných surovin v ČR a ve světě - pilotní projekt
    Úprava nerostných surovin a odpadů
    Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
    Vysvětlivky k ložiskové mapě nerostných surovin České republiky 1:25 000 list Vidnava
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
    Využitie kovonosných surovín
    Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR - úvodní etapa
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-324 Turnov - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 12-321 Panoší Újezd-Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-324 Kutná Hora - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 21-423 Stará Lhota - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-413 Hodice. Mapa nerostných surovin, Oponováno. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-142 Hejnice -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-231 Jizerka -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-414 Vrchlabí -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-423 Svoboda nad Úpou -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-424 Trutnov -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 32-233 Černá v Pošumaví-Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno-jih. Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 11-242 Valeč
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 12-133 Jesenice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-343 Vimperk
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-122 Zbytiny
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-213 Ktiš
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-231 Jizerka - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapa nerostných surovin
    Základní soubor přednášek předmětu - Odpady z těžeb a zpracování surovin - pro obor 1611-0-8 Zpracování a zneškodňování odpadů
    Zhodnocení a posouzení surovin pro výrobu sklářského kmene na území Namibie
    Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském příhraničí
    Zlatý Kopec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
Článek
    25 let činnosti Ústavu nerostných surovin
    25 let Ústavu nerostných surovin
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Ako ďalej vo využívaní vybraných nerastných surovín na Slovensku
    Aktualizace výběru a volby horninových surovin pro výrobu izolací z minerálních vláken v ČSSR
    Analýza potřeb nerostných surovin mění surovinovou politiku unie
    Aplikace studia fluidních inkluzí při výzkumu ložisek nerostných surovin
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Ateliér kultury nálevkovitých pohárů na výrobu broušené industrie z kulmských surovin v Holasovicích, okr. Opava.
    Atestace obsahu minoritních prvků v etalonech nerostných surovin
    Automatizace tvorby map ložisek nerostných surovin 1:50 000
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Brněnský masív z hlediska výskytů nerostných surovin
    Brno a ložiska nerostných surovin
    Buštěhradská halda - zdroj druhotných surovin
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Celostátní seminář "Prognózování těžby a užití nerostných surovin"
    Ceny nerudních surovin v letech 1980-1983
    Česká naleziště surovin na výrobu kamenných štípaných artefaktů v pravěku
    Československá účast na získávání nerostných surovin v zahraničním podnikání
    Československé referenční materiály hornin a nerostných surovin: referenční materiál křemeliny KB (Borovany)
    Československé referenční materiály nerostných surovin
    Československé standartní vzorky hornin a nerostných surovin : standartní vzorek sklářského písku (Střeleč)
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Čína, vládce surovin
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
    Definice pojmu ložisko nerostných surovin
    Dobývání nerostných surovin v říčních nivách v pravěku a dnes.
    Dobývání surovin v pravěku na území České republiky
    Druhotné zdroje surovin a energie
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    Dvacet pět let Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Ekologie a těžba nerostných surovin
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
    Exploatácia nerastných surovín a ochrana poľnohospodárskej pôdy
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Faktografický informační systém - registr ložisek nerostných surovin ČSR
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geologické podmienky prieskumu a exploatácie nerastných surovín z hľadiska stability banských diel v produktívnych vrstvách na bani Cígeľ
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geologický prieskum cementárskych surovín v Čade
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Jubilejní V.konference "Současný stav a perspektivy ekonomiky nerostných surovin"
    Jubileum RNDr. Václava Zýky, DrSc., ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    K dobývání nerostných surovin na chebsku v letech 1750-1820 (1848)
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    K hodnocení nových typů nerostných surovin
    K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin
    K novým přístupům ve využívání kovonosných surovin v ČSSR
    K problematice geochemie surovin vzácných zemin a Yttria
    K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
    Klasifikace metamorfogenních ložisek nerostných surovin
    Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin
    Klasifikace surovin a prospekce před 500 lety
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
    Kondice a světové ceny nerostných surovin
    Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
    Kontrolní sledování svahů při lomové těžbě surovin v Kanadě
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Krátká informace o těžbě některých surovin na řeckých vulkanických ostrovech
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska nerostných surovin města Brna - generální referát skupiny přednášek
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Máme dost surovin?
    Metamorfní fluida a ložiska nerostných surovin
    Metodika ochrany nerudních surovin a některé problémy s jejím uplatňováním
    Metodika stanovovania prognóz nerastných surovín s aplikáciou na východoslovenské neovulkanity
    Metódy progózneho zhodnocovania zdrojov nerastných surovín a ich aplikácia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Mezinárodní konference o ekonomice nerostných surovin a geologicko-průzkumných prací
    Model ložiska sialitických surovín Hrabník
    Modelové zkoušky cihlářských surovin
    Moderní metody rozkladu anorganických surovin
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Možnosti komplexního ekologicky nezávadného zhodnocování severočeských hnědých uhlí a doprovodných surovin
    Možnosti vyhľadávania netradičných keramických surovín vo východoslovenskom neogéne a paleogéne
    Možnosti vyššieho využívania nerudných surovín V SSR v 7. päťročnici
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Na prahu druhé generace : (k 30. výročí založení Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře)
    Nejspíš nastává éra neklidné společnosti : s geologem a esejistou Václavem Cílkem o konci levných surovin, energií a potravin či o postavení školy a učitelů
    Nekonvenční metody úpravy nerostných surovin
    Některé etické problémy spjaté s prognózami budoucí světové spotřeby nerostných surovin
    Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Některé přístupy k oceňování ložisek nerostných surovin
    Některé strukturní a geologicko-petrografické faktory při vyhledávacím průzkumu cihlářských surovin
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Nová klasifikace přírodních zdrojů nerostných surovin USA a její srovnání s československou klasifikací
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin
    Nové metody speciální testace cihlářských surovin a jejich praktický význam v geologii
    Nové metody výpočtů zásob nerostných surovin
    Nové směry ve spotřebě a úpravnictví nerudních surovin
    Nové zdroje cihlářských surovin na karlovarsku
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nové způsoby výpočtů koncentrací prvků v rentgenové mikroanalýze nerostných surovin a rud
    Nový IGCP projekt "Organika a ložiska nerostných surovin"
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    O některých negativních aspektech použití biotechnologií nerostných surovin
    O územním plánu 5. Těžba nerostných surovin.
    Objektivní kritéria hodnocení kvality šperkových surovin
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Oceňování ložisek nerostných surovin
    Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování
    Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000
    Očekávaný trend spotřeby nerostných surovin do roku 2000
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Optimalizace poloprovozních zkoušek cihlářských surovin
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Perspektiva a využívání nerostných surovin v zájmové oblasti RD Jeseník
    Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
    Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov
    Perspektivy vyhledávání nových zdrojů palivoenergetických surovin v ČSSR
    Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Perspektivy získávání kovů z druhotných surovin
    Peruánská ložiska nerostných surovin
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin
    Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Prehľad vývoja svetovej a domácej produkcie niektorých nerudných surovin
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí
    Problematika druhotných kovonosných surovin ve výrobě olova
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Problematika nerostných surovin budoucnosti
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika surovin na výrobu dinasu ve vztahu k novému závodu ve Svitavách
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Prognozní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Prognózy nerudných surovín na východnom Slovensku
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Prospekce nerudných surovin v libyjském Fezzánu
    Průzkumný program nerostných surovin pro MŠLZ, n. p. Velké Opatovice
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
    Příprava nového komplexního horního zákona ve vztahu k využívání nerostných surovin
    Příspěvek k loužení magnezitových surovin roztoky chloridu amonného
    Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Příspěvek k využití odpadních surovin s obsahem stříbra
    Příspěvek ke genetické klasifikaci ložisek nerostných surovin
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca ?. 3 : Plenivá těžba neboli rabování ložisek nerostných surovin
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    Regionálne prognózovanie nerastných surovín v Spišsko-gemerském rudohorí
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Roztoková termochemická analýza silikátů a jiných nerostných surovin : základy metody, přístrojová technika a příklady aplikací
    RTG-difraktometrické metody fázové analýzy slínků a cementářských surovin
    Růst cen nerostných surovin - fikce nebo realita?
    Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současné problémy vzorkování ložisek nerostných surovin
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
    Starší doba bronzová na Moravě ve světle surovin štípané industrie
    Strukturální analýza - základ moderního výpočtu zásob ložisek pevných nerostných surovin
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Technologické hodnocení bentonitů a doprovodných surovin lokality Ivančice - Réna
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry
    Technologické zhodnotenie ložísk tehliarskych surovin Trenčianska Turná, Poltár-Drahy a Nadlice-Livinské Opatovce na výrobu pálenej krytiny
    Těžba a vývoz nerostných surovin v České republice
    Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba nerostných surovin na ložiskách Ongon Chairchan a Čulut Cagan Del
    Těžba nerostných surovin na ložisku Modoto
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudných nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudných nerostných surovin
    Úloha vědy na zvýšení kvality používaných silikátových surovin a využití netradičních nerudních surovin
    Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín
    Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin
    Úprava grafitových surovin v Netolicích
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vodní paprsek v procesu využívání nerostných surovin
    Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výhled těžby a úpravnictví surovin pro průmysl porcelánu v Československých keramických závodech
    Výpočet výnosů rozdružování a třídění nerostných surovin
    Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy
    Výskum nerastných surovín z hľadiska ich upraviteľnosti
    Výsledky geologického průzkumu ložiska cihlářských surovin na lokalitě Modřice
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky vyhladávania nerastných surovín v ultrabázickom telese medzi Hodkovcami a Čečejovcami
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů
    Vyšším využitím druhotných surovin ve sklářství za úsporu paliv, energie a devizových prostředků
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití druhotných surovin ve sklářství
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití permanentních magnetů ze vzácných zemin pro úpravu uhlí a silikátových surovin a pro modifikaci sorbentů z hnědých uhlí
    Využití rastrovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro výzkum nerostných surovin
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Využitie netradičných surovín pre dekoračné účely
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Vývoj konjunktury vybraných netradičních surovin v letech 1987-1988
    Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Výzkum nerudních a netradičních surovin
    Výzkum nerudních surovin a hnědého uhlí v ÚÚG Praha v letech 1966-1980
    Výzkum nerudních surovin
    Výzkum netradičních surovin v Ústředím ústavu geologickém
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně.
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Význam geologicko-technologických faktorů při vyhledávání a využívání ložisek cihlářských surovin v ČSR
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin
    Vzácné prvky v ekonomice nerostných surovin
    Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Zabezpečovanie nerastných surovín v mesozoiku západných Karpát a ďalšie perspektívy
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin
    Zasedání výboru RVHP pro spolupráci v oblasti paliv a surovin
    Zastoupení kamenných surovin na szeletských stanicích Drysice I a Ondratice IV (okres Prostějov, Vyškov)
    Závislost ekonomické dobyvatelnosti ložisek rudných surovin na individuálním použití platné ceny užitkové složky
    Zdroje kamenných surovin
    Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Životní jubileum ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře RNDr. Václava Zýky, DrSc.
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR