Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Suroviny
Monografie
    Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území
    Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
    Geologie a nerostné suroviny zemí JV Asie a Afghánistánu
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie
    Jílové suroviny na lokalitě Myslinka : petrografie : závěrečná zpráva
    Nerostné suroviny světa - Rudy a nerudy
    Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví. První mezinárodní konference
    Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Petrografická expertíza cementářské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí
    Stanovisko ČGS k Dokumentaci o vyhodnocení vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku" (dále jen Dokumentaci EIA)
    Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
    Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
    Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny
Článek
    35 rokov činnosti Geologického prieskumu na pevné nerastné suroviny na Slovensku
    Dějiny přírodních zdrojů a technologií : energie, suroviny a technologie jako sociální a globalizační síly
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Druhotné suroviny
    Druhotné suroviny s obsahem kovů
    Druhotné suroviny v keramickém průmyslu
    Druhotné suroviny v keramickém průmyslu
    Energetické suroviny Polska
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov
    Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
    Geologie a nerostné suroviny Angoly
    Geologie a nerostné suroviny Konga
    Geologie a nerostné suroviny republiky Gabun
    Hlavní nerostné suroviny Srí Lanky
    Jemnozrnné odpadní podíly z úpravy drobového kameniva jako možné druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu
    Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách.
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenné suroviny předneolitického osídlení v jižních Čechách
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Keltové a nerostné suroviny na Chrudimsku
    Keramické suroviny v oblastech Alto Ligonha a Nampula v Mosambiku
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Magnezitové suroviny pre odsírovanie spalín v ČSFR
    Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    Nerostné a energetické suroviny v současném a budoucím světě
    Nerostné suroviny - bohatství kraje
    Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň
    Nerostné suroviny : situace v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny a jejich indicie na území KRNAP - současný stav
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Nerostné suroviny a úpravnictví
    Nerostné suroviny Albánie
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny astroblémů a vztah k černým břiblicím
    Nerostné suroviny Burkiny Faso
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny Filipín
    Nerostné suroviny Finska
    Nerostné suroviny Indonésie
    Nerostné suroviny Itálie
    Nerostné suroviny Malajsie
    Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
    Nerostné suroviny Monglolska
    Nerostné suroviny na území listu mapy 21-442 Železná Ruda
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerostné suroviny Namibie
    Nerostné suroviny Norska
    Nerostné suroviny pacifické části Nikaraguy
    Nerostné suroviny Papuy - Nové Guineje
    Nerostné suroviny pláště žulového masívu
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny pro Evropu
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerostné suroviny Řecka
    Nerostné suroviny staré Kréty
    Nerostné suroviny Súdánu
    Nerostné suroviny Sýrie
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Nerudné suroviny a ochrana životního prostředí - stav a perspektivy
    Nerudní nerostné suroviny v oblasti Phan Rangu (VSR)
    Nerudní suroviny v 21. století
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití
    Nové nerostné suroviny pro šperkařskou a bižuterní výrobu
    Nové nerostné suroviny RVHP
    Odpadní druhotné suroviny : výstavba Československo-Maďarského podniku pro využití zbytku uhelné substance
    Odpady a druhotné suroviny
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Ostatní nerostné suroviny
    Počátky průzkumu na radioaktivní suroviny v oblasti Příbram
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Primární, sekundární a syntetické minoritní suroviny
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Příspěvek k výzkumu flotačního zpracování siderito-barytové suroviny z odkaliště ŽB Rudňany
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Rýchloanalýza magnezitovej suroviny nedeštruktívnym sposobom
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Stanovení jakostních kritérií sklářské suroviny a její technologická charakteristika
    Stavební suroviny starých Mayů
    Stavebnictví, suroviny a ekologie
    Strategické suroviny včera a dnes
    Suroviny a hornická činnost
    Suroviny, jejich ceny a geologie
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR
    Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku
    Suroviny vybraných kamenných předmětů z prostoru středověkého mlýna ze zaniklé vesnice Mstěnice u Hrotovic.
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Světová situace v oblasti diatomitu a technologie využití diatomitové suroviny čs. ložiska
    Štěrkopísky a cihlářské suroviny východních Čech
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - II. Suroviny a minerály
    Tuzemské šperkové suroviny
    Úloha elektrónovej mikroanalýzy v úprave magnezitovej suroviny
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Využití energosádrovce jako suroviny pro výrobu důlně-stavebních hmot
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Zdroje křišťálové suroviny v pravěku na Moravě
    Zeolity - perspektívne hlinitokřemičité suroviny
Seriál
    Minerální suroviny
    Minerální suroviny - Surowce mineralne
    Nerostné suroviny
    Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny