Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Systému
Monografie
    Amatérské jeskyně. 30 let od objevu největšího jeskynního systému České republiky
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (JESO)
    Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Závěrečná zpráva
    Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
    Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Magnetická stabilita systému malých částic hematitu
    Metodický návrh na doplnění registru sesuvů v databázi Geofondu ČR a jeho začlenění do informačního systému pro oblast havárií
    Minerály Y, REE, Nb, Ta, Ti, W, Zr v systému granit- pegmatit
    Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů
    O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34
    Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
    Revize vrtného jádra z převzatého archivu hmotné dokumentace Litvínovské uhelné a.s. do archivního systému hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS
    Stabilní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stresových polích zón gravitačního rozvolnění
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Tvorba informačního systému České geologické služby-revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Uživatelský popis systému GEM 22C. Program pro grafické zpracování výstupních dat v systému GEM 22. Verze 1.0
    Uživatelský popis systému GEMIN. Program pro grafické zadávání vstupních dat v systému GEM 22
    Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
Článek
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Aplikace koloidně-chemických systémů při budování podzemních zásobníků plynu
    Aplikace PEP systémů v dálkovém průzkumu Země, geologii a geografii
    Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná)
    ArcGIS představuje novou kvalitu geografických informačních systémů společnosti ESRI
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Bloky a paleobloky z hlediska DPZ a PEP systémů
    Budování informačního systému řízení technologie vrtání v MND Hodonín
    Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
    Chemismus vápníku termální vody energetického hydrogeotermálního systému v lokalitě "Podhájská"
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Evoluce půdního pokryvu Českého krasu ve vztahu k pedodiverzitě a klasifikačnímu systému půd
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Geochemický model přírodního mokřadního systému
    Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
    Geologické mapy - od papíru k informačnímu systému
    Geologické mapy : od papíru k informačnímu systému
    GeoMedia Professional představuje novou generaci GIS systémů
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrogeologie krasového systému Pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data. Žák K., Vysoká H., Bruthans J., Hlaváč J
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem-Tetínský vývěr: nová pozorování a data.
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášoven - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrografie systému Ochozské jeskyně
    Hydrotermální krystalizace v systému Cu-Sb-S. II
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Interakce atmosféry s dalšími částmi zemského systému a okolním vesmírem
    K nelinearitě hydrologického systému povodí Sputky
    K otázke rudonosnosti medenoporfýrového systému Zlatna
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    Ke znalosti erozivního systému v Bosonožském hájku západně od Brna
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Kinetika a mechanismus vytvrzování systémů epoxy/anhydrid
    Konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS byla ve znamení povodní
    Krystalizace fází v systému pyrargyrit-proustit v hydrotermálních podmínkách
    Krystalochemie minerálních fází v systému UO3-H2O (schoepit-metaschoepite-"dehydratovaný schoepit")
    "Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv
    Mechanika vzniku planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metodika ekologické optimalizace říčních systémů a jejich povodí
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Minerální fáze v systému As-S
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Minerály uranylu v systému PbO-UO3-H2O
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Modelování extrakce tepla z geotermálního systému "Galanta 1"
    Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví
    Možnosti interpretace transkurentních systémů v Západních Karpatech
    Možnosti zpracování gravimetrických dat na systému PC 2000
    Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)
    Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost
    Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze
    Nové možnosti geografických informačních systémů
    Nově odvozená elsonská síť PEP systémů
    Nové poznatky o teorii PEP systémů
    Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
    Nové stopovací zkoušky v systému Rudické propadání-Býčí Skála
    Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84)
    Objevilo se potvrzení fixistického modelu PEP systémů?
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Odraz slunečního systému v solárně-terrestrických (ST) jevech
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Po stopách cizích planetárních systémů
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Porovnání "parketové" interpretace zlomového porušení s rozborem planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů v chebské pánvi a jejím fundamentu
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    Posledné poznatky v teorii PEP systémů
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Povaha paleozoických faun a sedimentačních systémů
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Principy etiky ahumánních systémů
    Problematika modelování dynamického zatížení v programovém systému Plaxis 2D
    Problémy analytiky systému Ag-Fe-S
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Přínos registrace stávajících systémů NAVSTAR a GLONASS ke zvýšení přesnosti určování polohy
    Případ váhavého antarktického ledovce. Ledovce rostou a ubývají. I bez vlivu globálního oteplení jde o rozsáhlé změny klimatického systému
    Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla
    Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
    Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie)
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem
    Rozvoj systémů dobývání na uranových ložiskách Rožná a Olší
    Sledování malých povodí v rámci systému GEOMON
    Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008
    Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
    Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
    Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Technické informace v podnikovém informačním systému
    Tektonická stavba jeskynního systému Piková dáma - Spirálka
    Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe
    Trendy pevnosti dosažené v systému metakaolinit - hlinitan sodný - křemen
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Tvorba informačního systému
    Tvorba informačního systému
    Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Úloha malých měst v systému osídlení Moravy
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    Vliv člověka na recentní procesy v jeskynním systému Javoříčko.
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
    Výpočet pevnosti horninového masívu metodou analýzy systémů puklin
    Výpočet vlastní frekvence vysokotlakého systému
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití Lindenmayerových systémů k simulaci vývoje páskování hornin
    Využití standardizace neutronových metod karotáže k technické profylaxi měřicího systému
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    Význam reliéfu v příodním systému Svratecké hornatiny
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin
    Vznik a vývoj systému Stratenská jaskyňa - Dobšinská ľadová jaskyňa
    Základní možnosti využívání informačních systému na poersonálních počítačích v geologických vědách
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů
    Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č.37 v severovýchodní části Moravského krasu