Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Těžba
Monografie
    Mediaevalia archaeologica 6. Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci EIA záměru "Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu " zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č.4 (dále jen Dokumentace EIA)
    Odborné vyjádření ČGS k oznámení záměru "Stanovení DP Náklo II a následná těžba štěrkopísků"
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Odborné vyjádření ČGS k oznámení záměru "Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo I"
    Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
    Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody
    Těžba a její dopady na životní prostředí
    Těžba a její dopady na životní prostředí II
    Těžba a její dopady na životní prostředí IV
    Těžba a její dopady na životní prostředí, sborník konference, 2.-3.3. 2011, Strážnice
Článek
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
    Do Polabí míří bagry. Těžba štěrků by zničila nejlepší zemědělskou půdu
    Ekologická těžba v koněpruské oblasti
    Ekologie a těžba nerostných surovin
    Fluoritová těžba v České republice
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Keltská těžba rud v Krušných horách prokázána
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Krajina a těžba
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Měď a její pravěká těžba v Španej doline-Pieskách
    Mexiko a těžba stříbra
    Návrh na využití důlních objektů, ve kterých byla ukončena těžba
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    O územním plánu 5. Těžba nerostných surovin.
    Objev a těžba lepidolitu v Rožné
    Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca ?. 3 : Plenivá těžba neboli rabování ložisek nerostných surovin
    Řecké mramory - historie a těžba
    Sběratelství, těžba a životní prostředí
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Spustí těžba zemětřesení? Zdi praskat nebudou
    Světová těžba diamantů v roce 1986
    Termická těžba ropy z ložiska Měnín
    Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba a vývoz nerostných surovin v České republice
    Těžba a zpracování kyzových a kamenečných břidlic na Křivoklátsku
    Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku
    Těžba bauxitu ve světě
    Těžba borátů v Údolí smrti
    Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením
    Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Těžba fosfátových hlín v jeskyních Moravského krasu
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Těžba hnědého uhlí v NSR
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Těžba karbonátů s ohledem na paleontologické nálezy
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Těžba křídových slepenců v SPR "Kamenná hůra" na Jičínsku
    Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Těžba na vrchu Tlustec v Ralské pahorkatině
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba nerostných surovin na ložiskách Ongon Chairchan a Čulut Cagan Del
    Těžba nerostných surovin na ložisku Modoto
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Těžba plynu z plynonosných břidlic
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba ropy na jižní Moravě
    Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) - Eine Fallstudie
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžba sklářských a slévárenských písků na ložisku Srní
    Těžba smaragdu v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Těžba stříbra ve Stříbrných Horách v první polovině 16.století
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Těžba uhlí pod úpatím Krušných hor
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Těžba uranu v Československu 1918-1945 jeko předstupeň těžby uranu na příbramsku
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Těžba uranu v Horním Slavkově
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Těžba zinkových rud na Merklínsku
    Těžba zlata na horním toku řeky Blanice
    Těžba zlata na Manětínsku
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v druhé polovině 17. století ve Zlatých Horách
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Těžba železných rud na Krušné hoře u Berouna
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Uhelná ložiska a jejich těžba v Indii
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Zdroje a těžba zlata v ČLR