Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Těžby
Monografie
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
    Hydrogeologické a vodohospodářské regulativy pro návrh limitních podmínek těžby štěrkopísků ve specifických oblastech ST1-ST6 na území Olomouckého kraje (č.j. ČGS 150/09/0774)
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí nad tunelem trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí v zářezu trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
    Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
    Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov
    Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Pískovna Tišice - rozšíření těžby" na životní prostředí
    Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie)
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Horní Olešnice z hlediska vlivu na ŽP v ČR
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Luhov z hlediska vlivu na ŽP v ČR.
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Rybnica - Lešna v Polsku z hlediska vlivu na ŽP v ČR
    Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
    Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin 3
    Stanovisko ČGS k Dokumentaci o vyhodnocení vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku" (dále jen Dokumentaci EIA)
    Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
    Studie limitů těžby štěrkopísků v prostoru soutoku Vltavy a Labe pro OVSS MŽP ČR
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany
    Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
Článek
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Aplikace vodního paprsku v procesu těžby a zpracování hornin
    Archeologický výzkum středověké těžby drahých kamenů u Ciboušova v Krušných horách
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Budoucnost těžby lignitu v Lužici - nové výzvy
    Bystřice nad Perštejnem a útlum těžby uranu
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Celostátní seminář "Prognózování těžby a užití nerostných surovin"
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Ekonomie těžby a využívání geotermální energie v ČSSR
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
    Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s.
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Historické a současné ekonomicko-politické aspekty průzkumu těžby ropy a zemního plynu
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Historie objevu, průzkumu a těžby ložiska ryzího stříbra Imiter (Antiatlas, jižní Maroko)
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 1. část
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Historie těžby vápenců a jejich využití na Liberecku
    Historie těžby zlata na Novoknínsku
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hydrogeologické problémy v souvislosti s rozvojem těžby v SHR
    Intenzifikace těžby a úpravy pyroponosných štěrků
    Inženýrskogeologický rozbor podmínek těžby hnědého uhlí při úpatí Krušných hor
    K historii těžby a zpracování rud mědi v Maroku
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína
    Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Kristínov - zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně
    Loreta u Klatov, ojedinělý pozůstatek báňské těžby vápence v Čechách
    Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    Neobvyklý způsob těžby vápenců u Muckova
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Nové metody projektování těžby na vápencových a slínovcových ložiskách
    Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Obytné prostředí v území postiženém útlumem těžby (na příkladu Ostravska)
    Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud
    Osnova výuky modelování lomů a jejich těžby
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy těžby písku v okolí Mikulovic a Velkých Kunětic na Jesenicku
    Perspektivy těžby uhelné substance podzemním zplyňováním
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
    Perspektivy těžby uranu v České republice
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku
    Počátky těžby a zpracování pyritu v Lukavici, Jedinečný průmyslový komplex, Bývalá průmyslová činnost v Lukavici z pohledu ekologie, Lukavický katastr jako součást významných krajinných celků
    Počátky těžby hnědého uhlí na Bílinsku - Světec 1766
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Postavení a strategie těžby fosilních paliv v Řecku
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Právo těžby na volném moři
    Predikce nákladů těžby lomů v projektování
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Problematika těžby uhlí pod úpatím Krušných hor
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Předúprava těžebních zdrojů : předpoklad dalšího zefektivnění povrchové těžby uhlí
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca : Budoucnost naší těžby (rud) je možná jen s informatikou
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv na zdroje pitné vody
    Seismická odezva na omezení těžby na dolech v OKR
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
    Společenský význam těžby drahých kamenů v ČSSR a jejich zpracování ve špercích
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stabilní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru
    Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin (11-22 Kadaň)
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Těžba uranu v Československu 1918-1945 jeko předstupeň těžby uranu na příbramsku
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Trendy světové těžby uhlí
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudných nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudných nerostných surovin
    Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989)
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Útlum těžby uranu v České republice
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
    Vliv těžby kameniva na přírodní prostředí CHKO České středohoří
    Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
    Vlivy poddolování v důsledku těžby v jámovém ohradníku dolu Mayrau
    Výhled těžby a úpravnictví surovin pro průmysl porcelánu v Československých keramických závodech
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na analýze dat hyperspektrálního senzoru
    Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Výskyty jihočeských vltavínů a problémy jejich těžby
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
    Vysokoprocentní vápence a možnost jejich hlubinné těžby
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Výzkum projevu horských tlaků v závislosti na rozvoj těžby ložiska Hamr na Jezeře
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku
    Význam povrchové těžby v kanadském energetickém hospodářství
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách
    Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Z historie těžby uhlí na Kralupsku
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu. 16. 16
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
Seriál
    Příloha Budišovského zpravodaje. Břidlice - lokality - historie těžby - současnost
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí