Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Těžkých
Monografie
    Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
    Determinační klíč těžkých minerálů (webová aplikace)
    Hodnocení stanovení těžkých kovů v půdních výluzích
    Závěrečná zpráva o řešení interního projektu ČGS, 3252, Databáze těžkých minerálů
Článek
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
    Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Determinační klíč on-line - pomůcka při určování těžkých minerálů
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Dosavadní poznatky o vlivu těžkých kovů na mikroorganismy v pitné vodě
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Elektrochemická rozpouštěcí analýza těžkých kovů v ekologicky významných materiálech
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Formy existence těžkých kovů v přírodních vodách
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem v podmínkách těžkých půd
    Huminové látky a toxicita těžkých kovů v půdě
    Interpretace chemického složení těžkých minerálů v sedimentech z řeky Hodonínky
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
    Litofaciální a litostratigrafické závěry ze studia těžkých minerálů paleozoika Brněnska
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Odnos těžkých kovů vodou z povodí Zvíkovského potoka
    Olovo - Těžká minulost jednoho z těžkých kovů
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních formacích
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
    Separace těžkých minerálů z jemnozrnných suspenzí v těžkých kapalinách v odstředivém poli
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech
    Stanovení těžkých minerálů v surovinách pro výrobu porcelánu
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Vliv výměnných kationtů na vazbu iontů těžkých kovů kaolinitem, illitem a montmorillonitem
    Vliv zemědělské výroby na obsah těžkých kovů v přilehlých vodních tocích
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků
    Využití těžkých minerálů při litostratigrafickém členění severní Moravy
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích