Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Technologie
Monografie
    2. medzinárodná konferencia Metalurgia a environmentálne technologie
    7.konference chemické technologie: Ropa - Petrochemie - Polymery
    Geotechnika 2006. Konštrukcie, technológie, materiály a monitoring. Zborník
    Geotechnika 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring /12./
    Geotechnika 2008,Konštrukcie, technológie a monitoring
    II. Miedzynarodowa Sesja Naukowa - Nowe Technologie w Metalurgii i Inžynierii Materialowej, Politechnika Czenstochowska, Czenstochowa 2001
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi, 8.-9.10.2008, Žďár nad Sázavou
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II, Žďár nad Sázavou 7.-8.10.2009
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI
    Procesy. Technologie. Vlastnosti. XV. ročník odborného semináře doktorandů Anorganické nekovové materiály, 10. února 2010
    Sanační technologie
    Sanační technologie VII
    Sanační technologie XII, 19. - 21. května 2009, Uherské Hradiště
    Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
    Technologie a metodika tisku velkoplošných map
    Technologie plynných paliv
    Textil v muzeu. Textil a textilní technologie v depozitáři.
    Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Článek
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Barevné fajánsové korálky z pyramidových polí doby Staré říše: technologie a složení
    Bezodpadová technologie při úpravě kaolínů a živců
    Budování informačního systému řízení technologie vrtání v MND Hodonín
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Dějiny přírodních zdrojů a technologií : energie, suroviny a technologie jako sociální a globalizační síly
    Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí
    Egyptské malty - materiály a používané technologie
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    GIS technologie podporují Internet a celopodnikové informační systémy
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Mletí částic pomocí technologie vysokorychlostního vodního paprsku a možnosti jejich dalších úprav
    Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování
    Možnosti digitální rastrové technologie pro studium degradačních procesů
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí
    Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987
    Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím
    Pomoc mineralogie při řešení technologie odsiřování
    Poznatky z využívání technologie nadstropového dobývání pomocí výztuže MHW 320-20/30 v kladenském revíru
    Prehl'ad a vývoj technológie vŕtania pri prieskume magnezitu
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    Přírodní zeolit - surovina vhodná pro technologie tepelného zpracování
    Racionalizácia technologie ťažby a rozpojovania hornín v Slovenskom priemysle kameňa, n. p. Levice
    Rekonstrukce technologie úpravny uhlí s cílem uzavření kalového okruhu a dosažení bezodpadové technologie
    Rekultivace jako nedílná součást báňské technologie
    Rozvoj technologie pulsujících vodních paprsků
    Současná francouzská úpravárenská technika a technologie
    Speciální technologie vrtání ponornými vrtacími kladivy
    Světová situace v oblasti diatomitu a technologie využití diatomitové suroviny čs. ložiska
    Technologie gravitačně-flotační úpravy polymetalické rudy Zlaté Hory - západ
    Technologie hloubení horizontálních vrtů
    Technologie sumerských staveb
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Technologie vrtání usměrněných vrtů Lednice 14, Lednice 14 A, 14 B a Lednice 14 C
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti
    Vplyv technológie prípravy vzoriek na ich chemické zloženie
    Výskum technólogie dobývania slovenských magnezitových ložísk
    Využití databankové technologie při zpracování geofyzikálních dat
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
    Vývoj a overenie technológie hľbenia jám vŕtaním v nesúdržných horninách
    Zdokonalení technologie vrtání v podmínkách MGE
Seriál
    CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie