Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tepelno-energetického
Článek
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska