Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Terénních
Monografie
    Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
Článek
    Jsou v příkrovech karpatského flyše fosilní podmořské sesuvy? Předběžné závěry terénních pozorování v podslezské jednotce
    K problematice specializovaných geologických exkurzí a terénních cvičení
    Kontrola funkce terénních spektrometrů
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"