Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Testování
Monografie
    Vývoj metodiky hydraulického testování rozpukaného masivu
Článek
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    Plynometrické testování bělského zlomu na vodním díle Slezská Harta na Moravici
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Testování metody CQPA pro rozpočet minerálních fází v granitoidech
    Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
    Testování retenční schopnosti půdy
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)