Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tohoto
Monografie
    Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029" zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona
    Zařízení k detekci a měření koncentrace fuorescencenční stopovací látky, způsob měření a použití tohoto zařízení
Článek
    Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení
    Velké povodně v Karlových Varech v minulosti a řešení protipovodňové ochrany tohoto světoznámého lázeňského města
    Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci