Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tokov
Monografie
    Sedimenty vodných tokov a nádrží
    Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží
Článek
    K problematike výpočtu prietokovej kapacity ohradzovaných tokov na Východoslovenskej nížine
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov v ložisku Gajary-Báden
    Možnosti znečistenia povrchových tokov vplyvom topenia snehu
    Príspevok k určeniu vplyvu povrchových tokov na hladinový režim podzemných vôd
    Príspevok k variabilite minimálnych odtokov slovenských tokov
    Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov
    Stanovenie priemerných ročných hodnót transformačných charakteristík povrchovych tokov pre vybrané povodia
    Určenie granulometrie štrkopieskoveho materiálu korýt tokov fotograficko metódou