Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tvorbu
Monografie
    Nástroje pro analýzu a tvorbu odvozených dat v prostředí ArcGIS desktop
    Zjednodušená geologická mapa ČR 1 : 50 000 - Podklad pro tvorbu odvozených geovědních map
    Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje
Článek
    CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
    Evropské geologické služby používají pro tvorbu map GIS
    Ochrana vôd - súčasť starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 a jeho význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
    Staropleistocenní sutě Slovenského krasu a jejich význam pro tvorbu krasového reliéfu
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vplyv alúvia na tvorbu odtoku z malého horského povodia
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Výzkum vlivu zvýšené míry exploatace podzemních vod na tvorbu jejich zásob