Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Užití
Monografie
    Uhlí - zdroje, procesy, užití
    Vývojové trendy užití uhlí
Článek
    Celostátní seminář "Prognózování těžby a užití nerostných surovin"
    Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Užití cínu, jeho produkce a pozice na světovém trhu a možnosti dalšího zefektivnění úpravy cínových rud
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Užití metod shlukové analýzy při kvalitativním zpracování karotážních dat
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty