Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhelného
Monografie
    Zkušenosti z uhelného revíru v Pennsylvanii
Článek
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Genetické typy antropogenních minerálů haldy uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Inkluze rozpustných chloridů v matrix pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. Pokrač.
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. První část
    K úkolům našeho uhelného průmyslu v letošním roce
    Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Ložiska východočeského uhelného revíru ve velkých hloubkách
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky
    Několik poznámek k návrhu MHPR na restrukturalizaci uhelného průmyslu ČR
    Nové výsledky geologického průzkumu slánského uhelného ložiska
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
    Otazníky českého uhelného hornictví
    Péče o životní prostředí v rámci uhelného průmyslu SSSR
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Postavení uhelného hornictví v palivo-energetické politice České republiky
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Restrukturalizace uhelného průmyslu ČR
    Restrukturalizace uhelného průmyslu v České republice
    Rozvoj uhelného průmyslu v Řecku
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Dokonč.
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Pokrač.
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Dokonč.
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Pokrač. 1
    Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1)
    Zásadní otázky postavení a struktury uhelného průmyslu v ČSFR
    Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti
Seriál
    Uhlí : Technicko-ekonomický měsíčník uhelného průmyslu