Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhelných
Monografie
    9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. 2
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9./
    Mineralizace uhelných slojí SHP
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách (VI)
    Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I
Článek
    Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek
    Charakter porušování uhelných geokompozitů na bázi injektážních pryskyřic
    Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve
    Dimenzování výztuže porubních chodeb v uhelných dolech
    Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
    Erozivní výmoly v uhelných slojích ostravského souvrství a jejich negativní vlivy na využití ložiska
    Geologická klasifikace uhelných ložisek
    Geologická stavba uhelných ložisek a vnitrostavební analýza
    Geologické aspekty problematiky dynamických jevů v uhelných slojích
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve)
    III. konference "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách"
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Jarosit z uhelných odvalů z Kladna
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K některým metodickým nedostatkům výpočtu zásob uhelných ložisek
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    Karotážní metody při průzkumu uhelných ložisek
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Klasifikace uhelných pánví Českého masívu - rekapitulace, nové názory a nové aplikace
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Metan v uhelných ložiskách - významný zdroj energie současnosti
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Minerální transformace slíd a živců v uhelných tonsteinech OKR
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti využití chromatografického analyzátoru hélia a vodíku při prognóze projevu napjatosti masivu v plynujících uhelných dolech
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Netradiční způsoby exploatace uhelných ložisek
    Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Označování a vývoj uhelných slojí
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Podzemní zplyňování uhelných pilířů
    Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
    Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů
    Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR
    Prognóza uhelných zásob produktivního karbonu na Příborsku v hloubce 1000 až 1500 m
    Přínosy státního úkolu technického rozvoje výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor
    Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů
    Radiometrické hustoměry uhelných kalů
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Seismický výzkum zón napjatosti a porušenosti uhelných slojí v otřesových oblastech
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současné poznatky o mechanismu plynodynamických jevů v uhelných slojích
    Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Spolupráce uhelných geologů socialistických zemí
    Srovnání propustnosti uhelných briket z mylonitizované a neporušené zóny ve sloji 409/4 na Dole Zofiówka
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Dokonč.
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 1
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 2
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 3
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Typologie uhelných tonsteinů karvinského souvrství moravsko-slezské části hornoslezské pánve podle petrografických kriterií
    Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění
    Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou
    Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace
    Vrty pro těžbu hořlavých plynů z uhelných ložisek
    Vrty z oblastí českých uhelných pánví, ze kterých jsou vzorky uloženy v Geofondu
    Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže
    Výsledky seismických měření v uhelných a lupkových povrchových dolech
    Využití důlně-seizmických metod k řešení geologické stavby uhelných ložisek
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Výzkum vlastností uhelných geokompozitů
    Význam a postavení bazálních uhelných vrstev v terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů
    Vznik a vývoj terciérních uhelných pánví střední Evropy
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR
    Zavedení důlní karotáže při průzkumu uhelných ložisek ve velkých hloubkách při karotážním středisku v Tuchlovicích
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny některých parametrů uhlí při dlohodobém skladování geologické dokumentace uhelných vzorků
    Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)
    Zvláštnosti současných ekologických aspektů rozvoje uhelných těžeb v SHP