Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhlí
Monografie
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Chemie uhlí a jeho využití
    Dobývání uhlí na Kladensku : historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve
    Dobývání uhlí na Kladensku-historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
    Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Expertní stanovisko ČGS k interpelaci poslance JUDr. V. Bárty se smyslu státní surovinové politiky a k údajům o jakosti těženého uhlí a objemu zásob na ložisku Tušimice-Libouš
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Flokulace odpadních kalů z Úpravny uhlí Komořany
    Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
    Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 2. Geologie, měřictví, stabilita
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí nad tunelem trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí v zářezu trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL
    Sborník konference Hnědé uhlí 1994
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Uhlí - zdroje, procesy, užití
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Vývojové trendy užití uhlí
    Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
    Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí
Článek
    1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek
    2. mezinárodní konference o uhlí
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Aktuálnost novelizace klasifikace černého uhlí
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Analýza uhlí pomocí radiačního záchytu a nepružného rozptylu neutronů
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Archeologická rekultivace po těžbě hnědého uhlí
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Atlas chemicko-technologických vlastností uhlí české části hornoslezské pánve. Měřítko 1:200 000
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Berylium v uhlí SHR
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Bude enzym houby dobývat hnědé uhlí?
    Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
    Celostátní konference Hnědé uhlí 1985
    Celostátní konference "Hnědé uhlí 1988" v Báňské Bystrici
    Ceny uhlí - problém neřešený
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Chemická struktura černých uhlí
    Chemická struktura černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Chování stopových prvků během fluidního spalování hnědého uhlí
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Co je uhlí?
    Coprocessing severočeských uhlí
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    Čína 2000-2050: uhlí rozhodujícím primárním energetickým zdrojem
    Deštník je černý kvůli uhlí
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty. (Stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích)
    Dobývání uhlí u Starého Šachova
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dobývání uhlí ve složitých hydrogeologických podmínkách
    Dolování uhlí na vrchu Chlum v Děčíně (část Marjanín)
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Dominantní postavení polského uhlí ve střední Evropě
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Dosavadní výsledky vyhledávacího průzkumu černého uhlí severozápadně od ložiska Slaný
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Gama popeloměr a vlhkoměr pro černé uhlí
    Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geochemie uhlí v ČSSR
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geomechanické hodnocení ložisek černého uhlí ve středních Čechách
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hnědé uhlí a životní prostředí
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
    Hnědé uhlí v energetickém hospodářství Německa
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    Horníci těžili v metropoli uhlí ve dvou oblastech. Geologie Prahy
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    ICCS 97. Poznámky na okraj 9. mezinárodní konference o uhlí
    Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze
    Indukovaná seizmicita při povrchové těžbě hnědého uhlí
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 4. Elektronová paramagnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 5. Petrologie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektoskopie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektroskopie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část I.Úvod
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Intrumentální analýza v technologii uhlí. Část V. Petrologie
    Inženýrskogeologický rozbor podmínek těžby hnědého uhlí při úpatí Krušných hor
    Je černé uhlí perspektivní surovina?
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Jihoafrické uhlí
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích
    K problematice fluoru v uhlí
    K zabezpečení měření světelné odraznosti uhlí v ČSSR podle mezinárodních norem
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Kanada a uhlí
    Karbon není jen uhlí
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Kombinované sorbenty kovů na bázi nízkoenergetických uhlí a chitosanu
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
    Kopyrolýza uhlí s odpadními plasty: výtěžky a vlastnosti produktů
    Korektnost klasifikačních parametrů uhlí
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Kvantifikace zásob černého uhlí na ložisku Vejprnice c plzeňské pánvi
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Literární přehled výzkumu chemického odsiřování uhlí
    Lomové dobývání uhlí ve Velké Británii
    Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku
    Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna
    Ložisko hnědého uhlí a kameniva Křemyž
    Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
    Měření reaktivity uhlí k vodní páře
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Mezinárodní konference k využití uhlí v Praze
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Modelové sorpční zkoušky berylia v uhlí s různým obsahem popela
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Možnosti komplexního ekologicky nezávadného zhodnocování severočeských hnědých uhlí a doprovodných surovin
    Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR
    Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Náchylnost uhelné hmoty k samovznícení ve vztahu k tepelným parametrům uhlí a hornin
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Národohospodářské aspekty útlumu těžeb uhlí v ČR
    Návrh obecné genetické klasifikace uhlí ověřený na černých uhlích sibiřských ložisek SSSR
    Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    Některé poznatky ze stanovení spalného tepla a výhřevnosti uhlí
    Netradiční způsoby exploatace uhlí
    Nová klasifikace vitrinitu černých uhlí ze slojí limnických pánví České republiky
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nové pohledy na technologické hodnocení zásob hnědého uhlí
    Nové poznatky z pokračujícího průzkumu uhlí na svatoňovicku
    Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. I.Evropské pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II. Ostatní světové pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. II. Ostatní světové pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část)
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Odlišení poloh černého uhlí v ropařských vrtech Moravských naftových dolů podle karotáže
    Odlišení poloh neogenního uhlí v ropných vrtech podle karotáže
    Odsíření uhlí baktériemi Thiobacillus ferrooxidans
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Organizace mezinárodní výměny vzorků hnědých uhlí pro účely nové klasifikace v rámci RVHP
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
    Perspektivy využití černého uhlí v České republice
    Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Počátky těžby hnědého uhlí na Bílinsku - Světec 1766
    Počítačové zpracování výpočtu zásob černého uhlí
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Podstata vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných uhlí
    Podzemní zplyňování uhlí
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Posouzení oxireaktivity uhlí ČSFR na základě oxidačních tepel
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Použití aktivního uhlí při úpravě vody
    Použití metod termické analýzy pro charakteristiku pyrolýzy hnědého uhlí
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii
    Problematika otvírek ložisek uhlí ve složitých geologických a báňsko-technických podmínkách
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika síry v hnědém uhlí. I.
    Problematika těžby uhlí pod úpatím Krušných hor
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu
    Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Prouhelnění, chemicko-technologické vlastnosti a petrologie uhlí
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Předběžné výsledky vyhledávacího průzkumu na černé uhlí v oblasti Mělník-Benátky nad Jizerou
    Předúprava těžebních zdrojů : předpoklad dalšího zefektivnění povrchové těžby uhlí
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Přímé využití hnědých uhlí s vyšším obsahem popelovin v národním hospodářství
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Příspěvek k predikaci samovznícení uhlí
    Příspěvek k upravitelnosti uhlí z nýřanských slojí slánského ložiska
    Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR
    Příspěvek ke geochemii Fe-sulfidů v uhlí SHR
    Příspěvek ke klasifikaci černých uhlí. (Diskusní příspěvek)
    Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru
    Reaktivita severočeských uhlí při společné hydrogenaci s ropným zbytkem
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Rekonstrukce technologie úpravny uhlí s cílem uzavření kalového okruhu a dosažení bezodpadové technologie
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP
    Řezný nástroj pro rozpojování uhlí a hornin - Pomocník člověka od doby kamenné
    Separace hnědého uhlí ve fluidní vrstvě
    Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru
    Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli
    Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Sloje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi : dosavadní znalost a perspektivy
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Současné a perspektivní trendy úpravy energetických uhlí
    Současný stav vývoje průmyslové klasifikace hnědých uhlí v zemích RVHP
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Společné hydrogenační zpracování uhlí a ropného zbytku
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stabilní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského
    Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Stopové prvky v uhlí - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Studium oxidace hnědého uhlí
    Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí
    Stupeň redukce a vlastnosti černých uhlí
    Suchá úprava uhlí v protiproudé fluidní kaskádě
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    Teoretické základy hodnocení složení a vlastností uhlí
    Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Těžba hnědého uhlí v NSR
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Těžba uhlí pod úpatím Krušných hor
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Trendy světové těžby uhlí
    Tři desetiletí od objevu slojí černého uhlí vestfálského stáří na Slánsku
    Tuhé emise z fluidního spalování hnědého uhlí
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách
    Uhlí - nejstarší biopalivo
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Uhlí jako náhrada sazí pro účely plnidla k výrobě pryží
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů
    Uhlí je jako indiánský Šibal : esej o černém zlatě, limitech naší představivosti a neklidném světě
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Uhlí na Svalbardu
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    Uhlí v liberecké průmyslové oblasti v údobí průmyslové revoluce
    Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Úloha a perspektiva uhlí v ČSFR
    Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
    Úloha hnědého uhlí v palivoenergetické bilanci ČSSR
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Určení distruibuce organických funčních skupin síry v uhlí za použití kinetogramů
    Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Úvaha o využitelnosti ložiska černého uhlí Syřenov
    Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí
    Veškerá síra v uhlí k.p. Doly Ležáky u Mostu
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR
    Vlhkost a zdánlivá hustota hnědého uhlí jako funkce hloubky uložení a popelnatosti
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
    Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv počtu odebraných vzorků na výsledný obsah popela a vody v surovém uhlí a meziproduktu
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Vliv reziduálních chloridů na karbonizaci uhlí
    Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    VÚHU Most - výzkumná základna povrchového dobývání hnědého uhlí
    Vyčlenění poloh neogenního uhlí v některých ropařských vrtech podle karotáže
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Výsledky průzkumu uhlí ve východní části podbeskydské oblasti Hornoslezské pánve
    Výsledky předběžných průzkumů černého uhlí v hornoslezské pánvi v 7. pl.
    Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve
    Výstavba lomu Vršany a nové pohledy na využití uhlí
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi
    Využití karotážních měření v ložiskovém průzkumu hnědého uhlí na lokalitě Libouš v SHR
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Využití permanentních magnetů ze vzácných zemin pro úpravu uhlí a silikátových surovin a pro modifikaci sorbentů z hnědých uhlí
    Využití potrologie pro řešení geomechaniky ložiska černého uhlí Mělník - Benátky nad Jizerou
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Vývoj světových cen uhlí
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Výzkum nerudních surovin a hnědého uhlí v ÚÚG Praha v letech 1966-1980
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí
    Význam hnědého uhlí v polské energetice
    Význam snížení balastních složek v uhlí úpravnickými procesy
    Význam uhlí v palivoenergetickém komplexu budoucnosti
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
    Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Z historie těžby uhlí na Kralupsku
    Zamyšlení nad geologickými zásobami uhlí a lignitu v ČSSR za léta 1966-1985
    Zásoby uhlí
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí
    Zdroj hodnotných materiálů - kopyrolýza uhlí s plasty
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu-II.část
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.
    Změny některých parametrů uhlí při dlohodobém skladování geologické dokumentace uhelných vzorků
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí
    Zvláštnosti diagramů upravitelnosti hnědých uhlí typu oxihumolitů
Seriál
    Hnědé uhlí
    Uhlí
    Uhlí - Rudy - Geol. Průzk.
    Uhlí - Rudy - Geologický průzkum
    Uhlí : Technicko-ekonomický měsíčník uhelného průmyslu
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
    Zpravodaj Hnědé uhlí