Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhlovodíků
Monografie
    SOP V-PAU Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodách
    SOP Z-PAU Stanovení polycyklickýcch aromatických uhlovodíků
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech a suspendované hmotě řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU, ug/kg) v půdách na listu 02-322 Krupka
    Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání
Článek
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Chromatografické metody stanovení uhlovodíků ve vzorcích vod
    Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemie polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a jejich obsah v půdách městských aglomerací
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Některé možnosti indikace uhlovodíků neseizmickými metodami
    Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu
    Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Příspěvek k poznání vertikálního členění zón katageneze a vzniku i migrace uhlovodíků ve Vídeňské pánvi
    Spustil únik uhlovodíků globální oteplení?
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Tlakové a teplotní poměry na ložiskách uhlovodíků v moravské části vídeňské pánve
    Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989)
    Určení typu ložiska uhlovodíků ny základě činnosti geoservisu
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve