Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ukončení
Monografie
    Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
    Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017
Článek
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník)
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
    Problém východního ukončení moravských hercynid
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Ukončení projektu IGCP 86 "Jihozápadní okraj východoevropské platformy a její předpolí"
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech