Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uplatnění
Článek
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém
    Metakaolín a jeho možné uplatnění jako pucolánové přísady do betonů a vláknobetonů
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník
    Možnosti uplatnění kolmatátorů v hydrogeologické praxi
    Některé nové směry uplatnění geofyzikálních metod v hydrogeologii
    Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách
    Nové trendy uplatnění geochemie v praxi
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Uplatnění chyb stanovení vody, popela a spalného tepla při určování výhřevnosti
    Uplatnění digitální fotografie v aplikované mineralogii a petrografii
    Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat
    Uplatnění metod vizuálního pozorování v historickém důlním díle Jeroným
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Uplatnění neutron-neutronové karotáže (NNK-T) v inženýrskogeologickém průzkumu podkrušnohorského okraje severočeské hnědouhelné pánve
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci
    Výzkum rozpojování horninových materiálů vodním paprskem a jeho uplatnění v kamenoprůmyslu, stavebnictví a při sanaci betonových konstrukcí