Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Určování
Monografie
    Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů
Článek
    Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Determinační klíč on-line - pomůcka při určování těžkých minerálů
    K problematice určování a zvyšování efektivnosti geologických prací
    K problému určování tvaru Země
    K určování hydraulické vodivosti písčitých zemin
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
    Možnosti použití fotoluminiscence při určování nerostů
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Paleomagnetické určování stáří geologických objektů
    Problematika určování kyselinové neutralizační kapacity půdy
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průzkum historických malt a omítek ? určování charakteristických vlastností s ohledem na opravu
    Přínos registrace stávajících systémů NAVSTAR a GLONASS ke zvýšení přesnosti určování polohy
    Rozbor možností mikrogravimetrie při určování zlomů v krystaliniku
    Uplatnění chyb stanovení vody, popela a spalného tepla při určování výhřevnosti
    Určování drahých kamenů
    Určování hydraulické vodivosti pomocí Lugeonova testu
    Určování minerálů mikropočítačem IQ 151
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou
    Určování rozsahu izomorfního zastupování ve struktuře světlých draselných slíd rtg-difrakcí s ohledem na stupeň metamorfózy
    Určování topografie povrchu po jejich přípravě nástrojem vysokorychlostní vodní paprsek technikami digitální fotografie
    Určování výšek bodů geometrickou nivelací