Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uranu
Monografie
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
Článek
    Adsorpce-desorpce jako význačný geochemický rys uranu
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Budoucnost přírodního uranu
    Bystřice nad Perštejnem a útlum těžby uranu
    Co předcházelo těžbě uranu
    České sekundární minerály uranu
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v širším okolí Temelína
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    Důkaz přítomnosti uranu v minerálech
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
    Geologická interpretace výsledků experimentů s adsorpcí a desorpcí uranu (VI)
    Geologie a zdroje uranu v Evropě
    Historie jáchymovského uranu
    Historie objevu uranu a jeho využití
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Interakce uranu a radia s přírodními látkami
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Ložiska uranu v České republice v letech 1945-1990
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Metalogenéza uránu československých západných Karpát
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Molybdenany šesti- a čtyřmocného uranu
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Perspektivy těžby uranu v České republice
    Poodhalená tajemství krkonošského uranu
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv na zdroje pitné vody
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze. VII, uhličitany uranu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Spektrofotometrické stanovení uranu činidlem Br-PADAP
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Stanovení uranu ve vzorcích z technologických experimentů činidlem Br-PADAP a jeho porovnání s dalšími používanými metodami
    Stavba ložisek uranu ve strážském bloku
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Těžba uranu v Československu 1918-1945 jeko předstupeň těžby uranu na příbramsku
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Těžba uranu v Horním Slavkově
    Útlum těžby uranu v České republice
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu
    Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
Seriál
    Geol. Hydrometalurg. Uranu
    Geologie a hydrometalurgie uranu