Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vápenců
Monografie
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch
    Vývoj a společenstva silurských a raně devonských hlavonožcových vápenců (pražská pánev, Čechy)
Článek
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    Epigenetické zčervenání vápenců - doklad teplého humidního klimatu
    Faciální vývoj a biostratigrafie ernstbrunnských vápenců (střední-svrchní tithon, jižní Morava)
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag)
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag). [Facies and stratigraphy of the Koneprusy limestones (Koneprusy, Certovy schody Quarry, lower Devonian, Pragian stage)]
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Foraminiferová fauna oxfordských vápenců na Švédských šancích u Brna
    Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Historie těžby vápenců a jejich využití na Liberecku
    Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu
    Izolované operkulum gastropoda ze spodnodevonských koněpruských vápenců, původně popsané jako ulita Pleuronotus? confusus PERNER, 1903
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
    Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
    K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Konodonti akantopygových vápenců v koněpruské oblasti (12-41 Beroun)
    Konodontová biostratigrafie hádsko-říčských vápenců u Grygova (24-22 Olomouc, 25-13 Přerov)
    Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masiv
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova (24-23 Protivanov)
    Korálové datování devonských vápenců ma Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova (Dating of the Devonian limestones in the Konice District (E of Jevíčko) and near Leskovec (SSW of Horní Benešov) based on corals
    Korálové datování devonských vápenců na Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova) (24-21 Jevíčko, 15-31 Bruntál)
    Korálové útesy na Moravě : zajímavosti z devonských vápenců
    Korálové útesy na Moravě. Zajímavosti z devonských vápenců
    Korelace magnetostratigrafického profilu jursko-křídových vápenců na lokalitě Štramberk s profily v tethydní oblasti
    Krasové jevy pruhu Devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Krasovění devonských vápenců Moravského krasu a okolí
    Křehká deformace jurských vápenců na Stránské skále v Brně (24-43 Šlapanice)
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, velkolom Čertovy schody
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
    Kvartérní měkkýši z krumlovských vápenců
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Metodické otázky průzkumu velmi čistých vápenců
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část I. - Klasifikační přístupy)
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část I. - klasifikační přístupy)
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část II. - Přehled mikrofacií
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě. část II
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu (12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
    Mikrofosilie z vápenců neoproterozoika Příbramska
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Montánní vosk z bituminózních vápenců v Barrandienu
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Neobvyklý způsob těžby vápenců u Muckova
    Netradiční využití vápenců v Itálii
    Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy-Konvářky
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Podmínky sedimentace a diageneze štramberských vápenců
    Poznámky ke vzniku akumulací štramberských vápenců
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    Předběžná zpráva o foraminiferách štramberských vápenců
    Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    Rozšíření a struktury vápenců v západočeském proterozoiku
    Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku
    Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
    Společenstvo gastropodů z loděnických vápenců (spodní devon, prag) na Branžovech u Loděnice
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Stanovení čistoty vápenců metodou OES-ICP
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy)
    Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - Otomari-Kačák event (12-41 Beroun)
    Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - otomari-Kačák event. (Dark limestone layers at the roof of the Acanthopyge limestone near Koněprusy - Otomari-Kačák event
    Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně
    Two new corals from the Koněprusy Limestone./Dva noví koráli z koněpruských vápenců
    Účinnost našich mletých vápenců jako vápenatých hnojiv
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
    Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu (24-42 Vyškov)
    Vulkanický doprovod svrchnoproterozoických vápenců
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) (12-41 Beroun)
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika
    Zajímavé textury vápenců z lomu Kosov u Berouna
    Získávání vápnitých mikrofosílií z tvrdých vápenců a slínovců metodou horké acetolýzy
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)