Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Východního
Monografie
    Situační zpráva ČGS k sesuvu u východního portálu tunelu Hřebeč
Článek
    Alpinotypní ultrabazika východního okraje moldanubika
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    Geologie východního okraje Českého masívu v Dolním Rakousku
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
    Letovické krystalinikum: spodnokambrická oceánská kůra varisky začleněná do východního okraje Českého masívu
    Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN
    Morfologicky výrazné relikty východního křídla litické antiklinály
    Morfotektonické projevy dynamiky výzdvihu Himálaje východního Nepálu
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bitttischka": eifel východního okraje boskovické brázdy. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
    Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
    Problém východního ukončení moravských hercynid
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Stáří a vulkanologie bazaltů se zirkony z východního Saska (Německo)
    Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
    Tektonika marockého východního Vysokého Atlasu
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    Tektonika východního Vysokého Atlasu
    Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo)
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)