Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Východnom
Článek
    Chránené územie Dreveník na východnom Slovensku
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Hypergénny rozklad pemzy a vznik ílových minerálov v ryolitových tufoch severozápadne od Velkej Trne na východnom Slovensku
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    Možnosti využitia pieskovcov paleogénu flyšu na východnom Slovensku
    Niekoľko poznámok k tektonickým líniam pod neogénnou výplňou na východnom Slovensku
    Nové geologické a naftovo-geologické výsledky podvihorlatskej oblasti na východnom Slovensku
    Pôdy typu "terrae calcis" na východnom Slovensku - ich charakteristika a genéza
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
    Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Prognózy nerudných surovín na východnom Slovensku
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Stručný prehľad 30. ročnej histórie naftového priemyslu na východnom Slovensku
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti
    Termálne vody pri Ľubovnianskych kúpeľoch na východnom Slovensku
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku