Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Východoslovenskej
Článek
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Geológia Východoslovenskej nížiny
    Geotermálna energia východoslovenskej panvy a možnosti jej využitia
    K problematike výpočtu prietokovej kapacity ohradzovaných tokov na Východoslovenskej nížine
    Litostratografické jednotky neogénu Východoslovenskej nižiny
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1)
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Uhlonosnosť Východoslovenskej nížiny
    Vplyv úrovně hladín podzemných vôd na odtokové pomery Východoslovenskej nížiny
    Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve
    Zásobovanie východoslovenskej oblasti v priestore Starina-Humenné-Vranov-Prešov pitnou vodou
    Zrážkové a odtokové pomery povodia Čiernej vody na východoslovenskej nížině