Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výskyt
Článek
    Bansko-úpravnická činnosť na strednom Spiši a jej vplyv na výskyt niektorých škodlivin v imisiách
    Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník
    Běstvina u Ronova nad Doubravou - pozoruhodný výskyt spodnoturonských fosílií v příbřežních sedimentech české křídové pánve (kolínská litofaciální oblast)
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
    Geofyzikálně zjištěný výskyt neovulkanitů u Dobré Vody (tepelské krystalinikum)
    Geologická stavba sobraneckej kladnej gravimentrickej anomálie a jej perspektívnosť na výskyt ropy a plynu
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    Možné meteorologické a mimozemské vlivy na výskyt zločinnosti v jihomoravském regionu
    Možné vnější faktory ovlivňující výskyt záchvatů srdeční tachyarytmie
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Netypický výskyt barytu u Jívky
    Nový výskyt antoníneckého souvrství u Kozojídek (bělokarpatská jednotka)
    Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mírkovic na Českokrumlovsku
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech - přehled
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce nad Ohří
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy)
    Nový výskyt pseudoleucitu u Loučné v Krušných horách
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (Cenoman, česká křídová pánev)
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR
    Ojedinělý výskyt amfibolit-serpentinového masivku v kaplickém krystaliniku
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Slovenske travertíny, ich vznik a výskyt
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací
    Volynskit z Jílového - první výskyt v České republice
    Vybrané problémy a hlavní směry výzkumu v oblasti rozpojování nadloží se zvláštním zřetelem na výskyt zpevněných poloh
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt a léčba relapsu dětské akutní lymfoblastické leukémie v České republice v letech 1990-2000
    Výskyt a mineralogické vazby Ag a Mo na ložisku Hamr
    Výskyt a množstvo priesaku zrážkovej vody do podzemnej vody
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)
    Výskyt achátu a ametystu na skarnovém ložisku Měděnec zsz. od Kadaně
    Výskyt akumulací granátu v povodí Svratky (24-14 Boskovice)
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
    Výskyt ametystu v Podkrkonoší
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Výskyt antracitu ve středním a svrchním visé Nízkého Jeseníku
    Výskyt aragonitu v jaskyni HN-5 na hornej nádrži Čierny Váh
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt axinitu na lokalitě Mítov (západočeské svrchní proterozoikum)
    Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
    Výskyt barytového zrudnění na ložisku Měděnec - sever, zsz. od Kadaně
    Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk)
    Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria
    Výskyt bismitu, bismutitu, kettneritu a zavarickitu v Horní Krupce
    Výskyt claushalitu a naumannitu u Těchonic na Horažďovicku
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt diatomových sedimentů na Ústecku
    Výskyt dravitu na lokalitě Měděnes v Krušných horách
    Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu
    Výskyt fluoritu na ložisku Horní Benešov
    Výskyt fosilní organické hmoty v okolí Mikulova v Krušných horách
    Výskyt gladitu v rudních žilách v okolí Phan Rangu (Vietnam)
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt granátu a staurolitu v Jeseníkách
    Výskyt gyrolitu s laumontitom v horninách intruzívneho komplexu Banisko (Štiavnické vrchy)
    Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
    Výskyt horľavých a olejonosných hornin pri Drienovci
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyt jurských radiolárií v tmavých bridliciach vo vrte MEL-1 (Meliata)
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt kinzigitu u Ktiše
    Výskyt korundu a turmalínu u Hosínovy Lhoty
    Výskyt krupníku v Sobotíně a Vernířovicích
    Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát
    Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc)
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Výskyt křemene, opálu a chalcedonu v krasu
    Výskyt magnetitu u Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílá Voda)
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt meliatskej skupiny pri Striežovciach
    Výskyt metanu v minerálních vodách západočeské kyselkové oblasti
    Výskyt metasomatického sideritu v mladšom paleozoiku pri Rožňave
    Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic
    Výskyt milleritu ve Chvaleticích
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče.
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
    Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova (24-21 Jevíčko)
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příběžních sedimentech české křídové pánve (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav)
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příbřežních sedimentech české křídové pánve
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany (12-33 Plzeň)
    Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu
    Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v okolí Berouna
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu)ve strusce z Kladna
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě
    Výskyt oligomiocénu v Šarišskej vrchovine
    Výskyt opálovej mineralizácie v Pohronskom Inovci
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výskyt ostnokožců v lomu "Kosov" u Berouna (silur: wenlock-ludlow) (12-41 Beroun)
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Výskyt pesticídov v povrchových vodách ČSSR
    Výskyt poličského krystalinika v moldanubiku u Stržanova
    Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum)
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyt přesmykové zóny na Svatoňovicku v Dolnoslezské pánvi
    Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defrance, 1804) z východočeského spodního badenu
    Výskyt radiolárových asociácií kimeridžu v horizontě radioláritov kysucko-pieninskej sukcesie v západnej časti bradlového pásma
    Výskyt rodu Eratidus (Foraminifera) v eocénu moravského flyše
    Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení Podblanicka
    Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove
    Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt scheelitu u Malého Beranova (záp. Morava)
    Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)
    Výskyt selenidové mineralizace na ložisku Svatá Anna u Plané u Mariánských Lázní
    Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku
    Výskyt stratiformního barytu v Krhanicích nad Sázavou
    Výskyt stratiformných rúd zlata a striebra v bývalom banskom poli pri Dobšinej
    Výskyt stredného oligocénu v paleogénnych sedimentoch Horehronia
    Výskyt sufózních tvarů v okolí Vsetína
    Výskyt sulfidické mineralizace v poličském krystaliniku u Sedliště ssv. od Jimramova (24-11 Nové Město na Moravě)
    Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou
    Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
    Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne
    Výskyt teplých a studených dní v průběhu dvou století v pražském Klementinu
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
    Výskyt vsutých kůstek u lebek s kraniosynostózami.
    Výskyt vulkanických zirkonů v diatomitech (34-21, Hustopeče; 24-43, Bučovice)
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt zlata na Zn-Pb-Cu-ložisku Křižanovice (Železné hory)
    Výskyt zlatých rud u Santa Clary na Kubě
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výzkum a výskyt akumulací blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech : 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Zvýšený výskyt radónu vo vzt´ahu k zlomovým pohybom v Jaskyni Driny
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Železnorudný výskyt u Vranové Lhoty (24-21, Jevíčko)
    Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku