Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výsledkov
Článek
    Amfiboly: chemické zloženie, kryštálové štruktúry, spracovanie výsledkov elektrónovej mikroanalýzy
    Hodnotenie presnosti výsledkov ryžovania
    Hydrogeologická charakteristika chránenej vodohospodárskej oblasti kvartéru Žitného ostrova podľa výsledkov najnovších prác
    K doterajšiemu využitiu výsledkov modifikácie laboratornej merkurometrie pôd v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Možnosti využitia výsledkov regionálnej šlichovej prospekcie v iných geovedných disciplínach
    Niektoré aspekty hydrologickej regionalizácie krajiny vo svetle výsledkov výskumu odtokového procesu
    O výťažnosti ako nedostatočnom kritériu výsledkov rozdružovania
    Posúdenie homogenity zrnitého materiálu a presnosti výsledkov ryžovania
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník