Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výsledky
Monografie
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
    Hoštice I za Hanou. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů
    Interaktivní geologická mapa povodí Svratky s body odběrů a výsledky chemických analýz vzorků a měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II. New results in Tertiary on West Carpathians II
    Nove vysledky v terciéru Zapadnich Karpat. Sbornik referatu z 10. konference o mladsim tercieru
    První výsledky studia silicifikace křídových hornin české křídové pánve - přednáška na 3. křídovém semináři (22.-23.5.2006)
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
    Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR)
    Vybrané výsledky projektu labe IV 2003-2006
    Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl)
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Výsledky, problémy a perspektivy inžinierskej geológie v Slovenskej republike
    Výsledky sledování látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON
    Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
    Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike"
Článek
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky) (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-13 Přerov, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp : nové výsledky
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp: nové výsledky
    Cíle a výsledky grantového projektu GA ČR, reg.č.105/02/0500: Geotechnická charakteristika příkrovů vnějších Západních Karpat na Severní Moravě
    Cínové ložisko Lánský Dvůr, výsledky vrtného průzkumu v okolí Krásna nad Teplou
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Dosavadní výsledky hydrogeologického matematického modelování detritu v Ostravsko-Karvinském revíru
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Dosavadní výsledky ropně geologického průzkumu spodního miocénu rašovické deprese u Bučovic
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Dosavadní výsledky vyhledávacího průzkumu černého uhlí severozápadně od ložiska Slaný
    Dosavadní výsledky vyhledávání sillimanitu, andalusitu a kyanitu na Moravě
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Doterajšie palinologické výsledky z gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
    Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie
    Doterajšie výsledky výzkumu využitia dolomitov pri odsirovaní spalín
    Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike
    Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky
    Formy a výsledky spolupráce Hornicko-geologické fakulty s Rudnými doly a Magnezitovými závody
    Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny: koncepce, výsledky, aplikace
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. Předběžné výsledky v roce 2008.
    Geológia kryštalinika západných Karpát (výsledky, problémy, perspektívy)
    Geologické a ložiskové výsledky průzkumu v oblasti Čeladná-Krásná (Moravskoslezské Beskydy)
    Geologické a ropnogeologické výsledky vrtu Kuklov-3
    Geologické výsledky dokumentace zářezů na stavbě silnice R48 mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
    Hlavné výsledky a smery geologickoprieskumnej činnosti v oblasti stredoslovenských neovulkanitov
    Hlavní ložiskové výsledky GP Ostrava v letech 1981 až 1985
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
    Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu
    Hrad v Lysé nad Labem a výsledky geofyzikálního průzkumu v severní části zámeckého areálu
    Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu)
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Jak hodnotit výsledky geologického průzkumu?
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metodika a výsledky interpretácie komplexného geofyzikálneho prieskumu Spišsko-Gemerského rudohoria
    Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Metody a výsledky uranové prospekce v období čtyřiceti let trvání uranového průzkumu
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Možnosti a výsledky biospeleologických výzkumů
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č.22/2003 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů
    Některé další výsledky studia permokarbonských ryb ze severovýchodních Čech
    Některé dosavadní poznatky a průběžné výsledky řešení projektu ČBÚ č.44-06 v oblasti ochrany před důlními otřesy
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Některé nové výsledky v tektonickém výzkumu paleozoika jesenického bloku
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Některé výsledky a směry vědeckotechnického rozvoje geofyziky při prospekci uranového zrudnění
    Některé výsledky kvantitativní gravimetrické interpretace v oblasti Hrubého Jeseníku a jeho okolí
    Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A)
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Niektoré výsledky experimentálneho modelovania mobilizácie a migrácie látok pro metamorfóze
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Nové geologické a naftovo-geologické výsledky podvihorlatskej oblasti na východnom Slovensku
    Nové geologické výsledky z geologickoprieskumných prác na slovinskej hrubej žile západne od jámy Dorotea
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk)
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové výsledky geofyzikálního průzkumu plánovaných lokalit a stavenišť jaderných elektráren v ČSSR
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nové výsledky geologického průzkumu slánského uhelného ložiska
    Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1)
    Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu
    Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny
    Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně-Líšni (24-41 Vyškov)
    Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie
    Nové výsledky prieskumu na rudnianskom ložisku
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Nové výsledky průzkumu bentonitů
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
    Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve)
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Nové výsledky vyhledávacího průzkumu Sn-W rud v okolí Krásna nad Teplou
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury severních vápencových Alp
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky výzkumu křídových kapradin z čeledi Matoniaceae
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Nové výsledky zo štúdia drnavského súvrstvia
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Odhalení tajemství Venuše : Výsledky Magellanovy mise
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetizmus travertínov pri Bešeňovej, Liptovských Sliačoch a Ludrovej (Liptovská kotlina) - predbežné výsledky
    Pedběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Poslední výsledky výzkumu a vývoje v oblasti úpravy Au-rud
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Predbežné výsledky prieskumných prác na lokalite Remata
    Predbežné výsledky prieskumu kameniva na biely a farebný betón
    Predbežné výsledky z hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd na lokalite Prašník-Fajnory
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
    Průměrná hmotnost vltavínů na Moravě: výsledky sběru za léta 1990-1995
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Prvé ložisko zeolitu v Československu : výsledky prieskumu klinoptiolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východné Slovensko)
    První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
    Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (Moldanubikum, Český masiv)
    Předběžné výsledky hodnocení zkrasovění v koněpruské oblasti
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Předběžné výsledky mapování nectavského krystalinika (24-21 Jevíčko)
    Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Předběžné výsledky mikropaleobotanických výzkumů cenomanských jílovců mezi Novým Strašecím, Louny a Libochovicemi
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku. (Preliminary results of micropalaeontological /palynological/study of kaoline deposits in the Karlovy Vary and Podbořany area)
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předběžné výsledky paleobotanického výzkumu z aluviálních půd paleomeandrů Dudváhu a Dunaje (Slovensko)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence
    Předběžné výsledky petrologického studia jižních ostrovů jádra desenské klenby
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka)
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu. Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results
    Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna
    Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury v Olomučanech
    PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS
    Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech (32-21 Prachatice)
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Předběžné výsledky studia foraminifer beskydské křídy z vrtů Vlčovice - J1, J2, J3, J4 (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Předběžné výsledky studia vztahu subfosilních kmenů a fluviálních sedimentů na lokalitách Osek nad Bečvou a Tovačov-Annín
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Předběžné výsledky vrtu V800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Předběžné výsledky vyhledávacího průzkumu na černé uhlí v oblasti Mělník-Benátky nad Jizerou
    Předběžné výsledky výzkumu glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně
    Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuvné území Vaculov-Sedlo: výsledky inventarizačních a mapovacích prací (25-23 Rožnov)
    Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005
    Sledování pohybu vody v nenasycené zóně geoelektrickými metodami - výsledky pilotních experimentů
    Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Výsledky pozorování
    Současné výsledky geologického průzkumu slánského ložiska
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Stará aragonitová jeskyně-2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990-1991
    Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992-1993
    Stav, výsledky a koncepcia regionálnych geochemických vyhľadávacích prác v Západných Karpatoch
    Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Súčasné naftovo-geologické výsledky z flyšových súvrství východného Slovenska
    Surovinový potenciál zlatobanského vulkanického aparátu - výsledky a perspektívy
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosilií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Štruktúra Lipany a niektoré zaujímavé geologické a ropno-geologické výsledky
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku
    Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo)
    Vliv volby funkcí útlumu na výsledky řešení pasternakovského modelu zeminy uvažujícího vliv primární konsolidace
    Vstupní část hradu Litice nad Orlicí - výsledky geofyzikálního průzkumu
    Vstupní část hradu Litice nad Orlicí – výsledky geofyzikálního průzkumu
    Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
    Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha)
    Vybrané výsledky řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Výsledky 2. mezinárodní konference o přírodních sklech, Praha 1987
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Výsledky a metodika prací v hydrogeologicky málo prozkoumaném území jižního Vietnamu
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Výsledky a program průzkumu v hornoměstském rudním revíru
    Výsledky a úlohy hydrogeológie v oblasti stredného a severozápadného Slovenska
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Výsledky báňskohistorického průzkumu v Jeseníkách
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Výsledky biostratigrafické studie miocénu z vrtů v rašovické depresi (oblast Ždánického lesa)
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky dosavadního výzkumu pravěkého hornictví na území Slovenska
    Výsledky doterajších geochemických prác v oblasti Kremnice
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných horní Malých Karpát
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidov a rúl kryštalinika oblasti Suchého a Malej Magury
    Výsledky geofyzikálneho, geochemického a geologicko-ložiskového prieskumu lokality Pukanec (Štiavnické vrchy)
    Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov
    Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu
    Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
    Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Výsledky geologického mapování krystalinika v jižní desenské jednotky na listu 14-423 Libina
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách. Cretaceous sediments of the Polička area (East Bohemia): main results of geological mapping
    Výsledky geologického mapování na listu 14-224 Jeseník (14-22 Jeseník)
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov
    Výsledky geologického mapování Salesiovy výšiny na úpatí Krušných hor
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Výsledky geologického prieskumu pre zabezpečenie kameniva do bielych a farebných betónov
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990
    Výsledky geologického průzkumu ložiska cihlářských surovin na lokalitě Modřice
    Výsledky geologického průzkumu na ložisku Heřmanovice
    Výsledky geologického průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi - oblast Hodonín - Břeclav
    Výsledky geologického průzkumu v jihomoravské lignitové pánvi
    Výsledky geologického výkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan
    Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologickej informatiky na Slovensku a rozvoj Geofondu v rokoch 1969-1983
    Výsledky geologickoprieskumnej činnosti v Rudnianskom rudnom poli a jeho koncepcia do roku 2000
    Výsledky geologickoprieskumných prác na ložisku Šturec-sever
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Výsledky geotemometrie v krystaliniku kohútskej zóny veporika
    Výsledky gravimetrické slapové stanice Pecný
    Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě
    Výsledky hydrogeochemického a atmogeochemického výzkumu na Uhlířskojanovicku
    Výsledky hydrogeologického a inženieskogeologického prieskumu v SSR a rozvoj IGHP, n.p., za posledných 15 rokov
    Výsledky hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd neovulkanitov Vihorlat-Popričný
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
    Výsledky hydrogeologických vrtů BVJ-301 až 305 (Lipová-lázně, Bobrovník)
    Výsledky intenzifikačních prací prováděných na PZP Lobodice v letech 1994-1997
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Výsledky komplexného výskumu súboru vybraných vzoriek granitoidov západných Karpát
    Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výsledky komplexního geochemicko-ložiskového výzkumu v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Výsledky komprese syntetických dat užitím waveletové transformace
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur
    Výsledky kontrolných meraní na sanovanom svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Výsledky ledového vrtu SUMMIT v Grónsku
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Výsledky litostratigrafického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov
    Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků
    Výsledky ložiskových štúdií v oblasti Sloviniek
    Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
    Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1 : 50.000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Výsledky mapování krystalinika na listu 24-321 Tišnov
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika
    Výsledky mapování sv. části zábřežského krystalinika
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras)
    Výsledky měření teplotní délkové roztažnosti karbonských hornin
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši
    Výsledky mikropaleontologického výzkumu travensko-ladecké jednotky v Rychlebských horách
    Výsledky monitoringu mikroskopických hub ve zpřístupněných jeskyních České republiky
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Výsledky naftového průzkumu a perspektivy v podloží vídeňské pánve
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
    Výsledky nového leteckého geofyzikálního mapování v Českém masívu
    Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru
    Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pÔdy (Lokalita ŠTÚROVÁ, Žitný ostrov, Slovensko)
    Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pôdy (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky paleontologického studia neolitických ozdob z lokality Vedrovice (kultura s lineární keramikou)
    Výsledky paleontologických výzkumů na lokalitě Horní Kalná v podkrkonošské pánvi
    Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989
    Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
    Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Výsledky petrofyzikálních rozborů z vrtů z oblasti Studienka
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu
    Výsledky pôdnej geochemickej prospekcie z oblasti Rochoviec
    Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem
    Výsledky poloprevádzkovej skúšky na vrte BTH-1 v Tatranskej kotline
    Výsledky povrchového průzkumu archeologických nalezišť ve vybrané oblasti Českého krasu
    Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí
    Výsledky prieskumu magnezitu na lokalite Miková-350 (Dúbravský masív pri Jelšave)
    Výsledky prieskumu mastencového ložiska Kokava-Sinec
    Výsledky prieskumu neogénnej výplne Viedenskej panvy a perspektívy ďalšieho prieskumu
    Výsledky prieskumu surovinových zdrojov kvartéru
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v ČSSR v letech 1978-1986 a jejich další perspektivy
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
    Výsledky průzkumných prací v Bozkovských dolomitových jeskyních od roku 1980
    Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
    Výsledky průzkumu Cu-rud ložiska Hornické Skály ve zlatohorském rudním revíru
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výsledky průzkumu ložisek štěrkopísků a stavebního kamene v 7. Pl. a výhled prací pro 8. Pl
    Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách
    Výsledky průzkumu uhlí ve východní části podbeskydské oblasti Hornoslezské pánve
    Výsledky předběžného průzkumu fluviálních akumulací v lokalitách Dubicko-Háj a Mohelnice III-Třeština
    Výsledky předběžného průzkumu na ložisku mramoru Smrčník
    Výsledky předběžných průzkumů černého uhlí v hornoslezské pánvi v 7. pl.
    Výsledky pylové analýzy sedimentů vrstvy "C" z lokality Brno-Černovice (24-34, Ivančice)
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Výsledky radiouhlíkového datování holocenních fluviálních sedimentů ze severovýchodních Čech
    Výsledky regionálního mapování povrchových vod ČR
    Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
    Výsledky revize senonských foraminifer ze zóny Čejč-Zaječí ždánick jednotky (34-21 Hustopeče)
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
    Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u Kraslic
    Výsledky revizních a zjišťovacích speleologických průzkumů a výzkumu v Pavlovských vrších
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi: 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Výsledky seismických měření v uhelných a lupkových povrchových dolech
    Výsledky speleologického prieskumu pohoria Biokovo v Juhoslávii
    Výsledky speleopotápěčského prieskumu jaskyně Skalistý potok
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)
    Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice (34-12 Pohořelice)
    Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze- Červeném Vrchu
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu
    Výsledky systematické revize myctophidů (mimo rod Diaphus) centrální Paratethydy
    Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1: 50 000" za období 1985 - 1998
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998
    Výsledky vrtu BJ-321 v Luhačovicích (25-34, Luhačovice)
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
    Výsledky vyhladávacieho prieskumu na chryzotilový azbest v serpentinizovanom ultrabázickom telese pri Paňovciach
    Výsledky vyhľadávania a prieskumu medených rúd v Novoveskej Hute
    Výsledky vyhladávania nerastných surovín v ultrabázickom telese medzi Hodkovcami a Čečejovcami
    Výsledky vyhledávacího průzkumu drceného kamene v zábřežské sérii
    Výsledky vyhledávacího průzkumu na Mo-rudy u Hůrek
    Výsledky vyhledávacího průzkumu Sn, W rud v oblasti Krásna - Huberova pně a Lánského dvora
    Výsledky vyhledávacího průzkumu v oblasti strukturního rajónu Kobeřice-Milešovice
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů
    Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985
    Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986
    Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti
    Výsledky výzkumu dasykladálních rias v triasových sekvenciách Malých Karpát
    Výsledky výzkumu hluboké stavby konvergentních okrajů litosférických desek a jejich využití pro rekonstrukci geologické historie
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrúně (25-24 Turzovka)
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
    Výsledky výzkumu hranice Křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
    Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha)
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
    Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
    Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku
    Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát
    Výsledky záchranného speleologického výzkumu v DP Mokrá
    Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů (13-131 Lysá nad Labem, 13-113 Kochánky)
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů
    Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz
    Zameranie výskumu a dosiahnuté výsledky na ložiskách železných a polymetalických rúd
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
Seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů