Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vývoj
Monografie
    Dívčí Kámen : přírodní rezervace a historický vývoj osídlení : sborník příspěvků
    Geodynamický vývoj údolí Losenice na okrajovém svahu Šumavy
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy
    Geologický vývoj rtyňsko-svatoňovické kotliny In: Rtyně v proměnách staletí 1358-2008
    Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví
    Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika
    METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
    Optimalizace použití geosyntetik při likvidaci negativních projevů energetické činnosti, zejména exploatační vývoj nových technologií
    Původ a vývoj Kdyňského masívu
    Sborník 2. semináře české tektonické skupiny. Exkurzní průvodce. Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje
    Soubor rozšířených abstrakt z 3. interdisciplinárního semináře Vývoj osídlování ČR
    Současný stav a vývoj bodových polí
    Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí
    Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí
    Urbánny vývoj na rozhraní milénií
    Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
    Vývoj a společenstva silurských a raně devonských hlavonožcových vápenců (pražská pánev, Čechy)
    Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin
    Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu Granitový systém Podlesí v Krušných horách
    Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání
    Vývoj krasu a jeskyní na základě studia jeskynních výplní, Slovinsko. Evolution of karst and caves based on study of cave fill, Slovenia
    Vývoj metod a technologií GPS v geodézii
    Vývoj metodiky hydraulického testování rozpukaného masivu
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Vývoj opakovaně vyprazdňovaného zvrstveného magmatického krbu
    Vývoj reliéfu města Brna, etapa IV : závěrečná zpráva za rok 2007
    Vývoj svahových pohybů sledovaných na Slovensku
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR - úvodní etapa
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
    Vývoj životního prostředí pod tlakem civilizačních procesů z hlediska bioklimatologie. Souhrny
    Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
    Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
Článek
    A.2.2. Vývoj stavu půd
    Acidifikace atmosférických srážek, její vývoj a vliv na lesní ekosystém
    Aktuální demografický vývoj v českém pohraničí
    Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Atypický vývoj cementářských slínovců ve velkolomu Úpohlavy a původ tuhých slínkových nodulí
    Atypický vývoj sedimentů v podloží sloje Prokop na Frenštátsku
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
    Československý uranový průmysl : vznik, vývoj a poslání
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Členění a vývoj kůry Českého masívu a její vliv na mineralizaci
    Člověk a geologický vývoj Země
    Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou)
    Deformační vývoj Kouřimského příkrovu
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Demografický vývoj malých moravských měst
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Faciální vývoj a biostratigrafie ernstbrunnských vápenců (střední-svrchní tithon, jižní Morava)
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů.
    Geologická stavba a vývoj říční nivy Doubravy
    Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve
    Geologický a tektonický vývoj oblasti střední Evropy
    Geologický podklad a vývoj
    Geologický původ a vývoj Viktoriiných vodopádů
    Geologický vývoj
    Geologický vývoj Babího lomu a jeho okolí
    Geologický vývoj Hranického krasu
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologický vývoj krasu v různých oblastech světa a jeho praktický význam v hydrogeologii
    Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
    Geologický vývoj okolí Ivaně
    Geologický vývoj podslezské jednotky
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologický vývoj Šumavy. Geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologický vývoj území České republiky
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geologie, Mineralogie a petrologie, Geologický vývoj
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Historický a perspektívny vývoj ťažby Au, Ag kovov na ložisku Kremnica
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Hlubokovodní a mělkovodní vývoj spodního badenu na střední Moravě
    Holocenní niva Labe a její vývoj
    Holocenní niva Labe a její vývoj
    Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)
    Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina
    Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Kvartérně - geologický výzkum a vývoj údolní nivy v přírodním parku 'Niva Dyje' mezi Břeclaví a Lednicí
    Kvartérně geologický vývoj střední Jizery východně od Semil
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Litofaciální vývoj křídových uloženin v Praze a okolí
    Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny
    Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Magmatický a postmagmatický vývoj hornin monchiquit-pikritové skupiny v okolí Valašského Meziříčí
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Metamorfní vývoj Českého masívu
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Metamorfný vývoj rul Suchého, Malej Magury a Malej Fatry
    Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
    Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    Morfometrie a vývoj asymetrických údolí východní části Nízkého Jeseníku
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
    Naše nivy v proměnách času. I. Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Nové pohledy na vývoj Karpatu pod flyšovými příkrovy v úseku "střed"
    Novela horního zákona a další vývoj horního práva v České republice
    Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO
    Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    Odborný seminár "Paleogeografia a tektonický vývoj molasových pánví a vulkanitov Západných Karpát"
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru
    Označování a vývoj uhelných slojí
    Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
    Paleoekologický vývoj niv během pozdního glaciálu a holocénu ve střední Evropě
    Paleogeografický a faciální vývoj miocénu na sv. Moravě
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Paleogeografický vývoj jesenické oblasti
    Paleohydrografický vývoj a morfotektonika severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Polymetamorfní vývoj geologické stavby jednotky Královského hvozdu
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Prehl'ad a vývoj technológie vŕtania pri prieskume magnezitu
    problém série Branné - polyfázový a inverzní reologický vývoj
    Předkrystalizační vývoj magmatitů, vulkanitů a některých metamorfitů (hypotéza formování magmat a některých metamorfitů koagulační homogenizací)
    Přeložení toku Ohře u Postoloprt a geomorfologický vývoj údolí Chomutovky
    Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přírodní park Niva Dyje (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
    Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj
    Seismologický vývoj porušování horského masívu v oblasti nebezpečné anomálními horskými otřesy
    Seminár "Náhle udalosti v sedimentácii bazénov karpatskej geosynklinály, ich význam pre stratigrafiu, tektoniku a geodynamický vývoj"
    Seminár "Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia"
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR
    Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Současná česká geologická literatura, její vývoj a srovnání se stavem v zahraničí
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
    Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
    Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
    Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV. Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev)
    Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev)
    Štruktúry a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkých Tatier
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Technický vývoj banskoštiavnickej úpravy rúd
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Tektonický vývoj juhozápadnej časti veporika
    Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu
    Tektonický vývoj v južnej časti veporíd
    Trilobitové asociace králodvorského souvrství (Barrandien, pražská pánev, svrchní ordovik, svrchní katian) a jejich vývoj v čase a prostoru
    Typy a vývoj dentice bobrovitých (čeleď Castoridae GRAY, 1821; Rodentia, Mammalia)
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
    Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka
    Vliv civilizace na přirozený vývoj vegetace (pylová analýza)
    Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko)
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv geologické stavby na vývoj svahových pohybů na Mladoboleslavsku
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia a možnosti jeho riešenia
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vplyv tektoniky a litologického prostredia na vývoj Slovinsko-gelnických rudných žíl
    Vulkanogenní vývoj spodního kambria v rožmitálské kře a jeho zrudnění
    Vývoj a aplikace hypoplastických konstitučních modelů
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Vývoj a overenie technológie hľbenia jám vŕtaním v nesúdržných horninách
    Vývoj a paleobiogeografie žab v druhohorách a počátkem třetihor
    Vývoj a perspektivy geoetiky
    Vývoj a perspektivy v sestrojování polyelementních geochemických map v SSSR
    Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil
    Vývoj a současný stav geofyzikálních metod v prognóze důlních otřesů
    Vývoj a stav fyzickogeografického členění evropských států
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Vývoj a výroba laboratorních přístrojů ve VÚGI Brno
    Vývoj a změny bioty v Ostravsko-karvinském revíru
    Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky
    Vývoj a změny půdního fondu v povodí Dolní Jihlavy
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou
    Vývoj cen pšenice ve Francii a v Německu v letech 1531-1785
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les
    Vývoj chemismu zonálních amfibolů mafických hornin středočeského plutonu
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Vývoj depozice síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj dobývání zlata na Zlatohorsku
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Vývoj dopravních vazeb mezi ČR a SR po vzniku dvou samostatných států. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.
    Vývoj Dubňanské sloje v jihomoravské lignitové pánvi
    Vývoj důlních podniků kladenského revíru v poslední čtvrtině 19.století a na začátku 20.století
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území mezi Besednicí a Novými Hrady
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice)
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou (23-41 Třešť, 23-43 Telč)
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou
    Vývoj geologického mapovania na Slovensku
    Vývoj geologického poznání jílů v chebské pánvi
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. I.
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II.
    Vývoj geomorfologických výzkumů na Jesenicku a jejich tematický přehled
    Vývoj greisenizace Hubského pně
    Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve
    Vývoj horských lesů na Šumavě
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Vývoj jeskyní ve východních Krkonoších
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj jihomoravských niv
    Vývoj jihomoravských niv
    Vývoj jihovýchodního okraje Krušných hor a mostecké pánve v mladším kenozoiku
    Vývoj jižního údolního svahu Litavy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Vývoj kenozoické hadí fauny Evropy
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Vývoj konjunktury vybraných netradičních surovin v letech 1987-1988
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)
    Vývoj krušnohorských rašelinišť
    Vývoj krušnohorských svahů a svahové pohyby
    Vývoj kvality banských vôd na ložisku Smolník
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vývoj labské nivy u Staré Boleslavi v minulosti
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj látkových toků v české republice (GEOMON)
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vývoj minerálních druhů
    Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech
    Vývoj mineralógie a petrológie na Slovensku : K 50. výročiu Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
    Vývoj miocenní drenáže na Znojemsku a její vztah k třebíčské vltavínonosné redepozici
    Vývoj mohelnického souvrství mezi Městečkem Trnávkou a Mírovem (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Vývoj mydlovarského a domanínského souvrství v okolí Třeboně
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy
    Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálníhorozvoje v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice
    Vývoj názorů na geologickou pozici ultrabazických nodulí
    Vývoj názorů na klasifikaci cyklomyárních měkkýšů (Mollusca, Monoplacophora)
    Vývoj názorů na regionální geologické jednotky na Moravě
    Vývoj názorů na vznik pestrých vrstev v české části hornoslezské černouhelné pánve
    Vývoj neogénneho magmatizmu na pomedzí západných a váchodných Karpát
    Vývoj nivy Dudváhu
    Vývoj oboru užitá geofyzika
    Vývoj odvalů hlušin z černouhelných dolů v ČR
    Vývoj osídlení v pohraničí ČR mezi roky 1930 a 1950
    Vývoj počasí a klimatu
    Vývoj poklesové zóny na stanici metra Národní třída a její výpočet
    Vývoj populace České republiky 1990 - 1995
    Vývoj populace České republiky 1990-1995. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Vývoj protiinkrustačních opatření pro geotermální zdroje
    Vývoj přírodních poměrů návrší Bašta u Hlubočep v poledové době
    Vývoj přírody
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Vývoj přírody Mladoboleslavska ve čtvrtohorách
    Vývoj přírody Moravského krasu v nejmladší geologické minulosti
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy
    Vývoj radioaktivních term v Teplicích
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
    Vývoj reliéfu severovýchodní části Rychlebských hor
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Vývoj sedimentů karbonského akrečního klínu moravskoslezské pánve
    Vývoj služeb v malých moravských městech po roce 1990
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách
    Vývoj současných ekosystémů : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody 2
    Vývoj soutokové oblasti Labe a Orlice
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Vývoj stavu půd
    Vývoj světového obchodu s kovy, rudami a koncentráty, oxidy kovů, feroslitinami a vybranými nerudními surovinami v průběhu roku 1987
    Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985
    Vývoj světových cen uhlí
    Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
    Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Dokonč.
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Pokrač. 1
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Vývoj vegetace během posledních 200 let na základě pylové analýzy - srovnání Šumavy a Krušných hor
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku
    Vývoj vymezování jakosti a kvality stavebních výrobků
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit Kutnohorského krystalinika
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika
    Vývoj vyšších rostlin
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
    Vývoj vztahů a meziměstských kooperací v regionu Ostrava - Katovice
    Vývoj zabezpečených skládek v ČR
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj, zmeny a štruktúry asociácií jurských brachiopódov
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje)
    Výzkum, vývoj a projektování podzemních staveb v zastavěném území
    Vznik a vývoj hornin
    Vznik a vývoj krasu a pseudokrasu
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.
    Vznik a vývoj systému Stratenská jaskyňa - Dobšinská ľadová jaskyňa
    Vznik a vývoj terciérních uhelných pánví střední Evropy
    Vznik a vývoj turmalinických nodulí v peraluminických granitech moldanubika
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu