Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vývoja
Monografie
    Geomechanika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí. Zborník
    Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí
Článek
    Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Mapy prognóz vývoja svahových porúch medzi Hlohovcom a Sereďou
    Náčrt geomorfologického vývoja v oblasti nálezu fosílnej fauna - lokalita Ladmovce
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor
    Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
    Predpoklady a indície vývoja hypogénnych jaskýň na Slovensku
    Prehľad vývoja svetovej a domácej produkcie niektorých nerudných surovin
    Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát
    Príspevok k poznaniu vývoja a členenia variských molás západných Karpát
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slánských vrchov
    Vybrané problémy metalogenetického vývoja Spišsko-gemerského rudohoria v súvislosti s novými geologickými údajmi
    Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu