Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vývoje
Monografie
    Aplikace metody AMS při strukturní analýze granitoidů; Záznam strukturního vývoje Budislavského plutonu (Poličské krystalinikum); Bakalářská práce PřFUK
    Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015
    Hodnocení stavu a dynamiky vývoje geobiocenóz v Národní přírodní rezervaci Praděd
    Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz
    Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC - ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků
    Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990
    Sborník konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří, Jáchymov 2010
    Stavba hluboké litosféry z pohledu seismické anizotropie a její význam pro studium geodynamického vývoje kontinentu
    Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Záznam strukturního vývoje magmatických hornin poličského krystalinika
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Článek
    280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce
    Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
    Analýza vývoje hlavních napětí v oblasti tektonických poruch a jejich průniku
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Datování apatitu a stanovení časově-teplotního vývoje metodikou štěpných stop
    Deset let vývoje vltavínových šperků
    Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje
    Dlouhodobé trendy vývoje důlních vod
    Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
    Doklad erupcí surtseyského typu v rané fázi vývoje Českého středohoří
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dynamika vývoje labské nivy u Staré Boleslavi (Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav)
    Dynamika vývoje lesní vegetace na Českomoravské vrchovině z pohledu palynologie
    Dynamika vývoje lesní vegetace na Českomoravské vrchovině z pohledu palynologie
    Dynamika vývoje pseudoklasových tvarů na příkladu miskovických pseudozávrtů
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
    Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
    Geologické mapování Křivoklátska - nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
    Geologické principy vymezování bloků a jejich vývoje
    Geomorfologické aspekty vývoje reliéfu údolí střední Svratky
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Hlavní rysy metalogenetického vývoje kontinentů a oceánů
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Izotopy kyslíku a uhlíku vápnitých sedimentů kelčského vývoje slezské jednotky
    K metodice stanovení prognózy vývoje světové ceny mědi do r. 2000
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
    K otázkám vývoje cenomanu a spodního turonu v Podkrušnohoří
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Koevoluce jako princip vývoje prostředí a živých organismů
    Koncepční model trendů vývoje důlních vod
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Korelace turonských sedimentů labského a orlicko-žďárského vývoje východočeské křídy
    Kvantitativní dynamika vývoje důlních vod
    Matematické modelování vývoje poklesů povrchu ovlivněného dobýváním strmě uloženého, deskovitého rudného ložiska typu Rožná
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam ppro českou geologii
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Nástin geologického a geomorfologického vývoje Mělnicka
    Nástin vývoje rudného hornictví v českých zemích 1918-1945
    Nástin vývoje vyhrazených nerostů v českém horním právu
    Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé otázky morfotektonického vývoje Sokolského hřbetu v Rychlebských horách
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé problémy vývoje údolí severní části Moravské brány
    Nová teorie vývoje raného vesmíru. Inflanacionární model odstraňuje slabiny velkého třesku
    Nová teorie vývoje vesmíru. Než začal vesmír expandovat
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast) (13-14 Nymburk, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Ohlédnutí za třiceti lety vývoje v ložiskové geologii (k zamyšlení a diskusi)
    Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny
    Po klimatickém optimu - mladý holocén : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9
    Po stopách vývoje přírody Českého krasu
    Podmínky vmístění, vývoje a exhumace moldanubického batolitu
    Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3
    Poslední výsledky výzkumu a vývoje v oblasti úpravy Au-rud
    Postglaciální klimatické optimum : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Prognóza vývoje techniky geologického průzkumu
    Prognóza vývoje zdrojů odpadů neželezných kovů v ČSSR v období 1990-2005
    Prognózy vývoje napjatosti, deformací a stability hornin na modelech při výstavbě tunelů
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Přehled vývoje světových cen neželezných kovů v roce 1981
    Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí
    Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí
    Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje autochtonního karpatu severní části Karpatské předhlubně na Moravě
    Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Pseudokrasové jeskyně podmíněné svahovými pohyby a sledování jejich současného vývoje
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Rekonstrukce vývoje lesní vegetace na Žitném ostrově na základě pylové analýzy
    Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko)
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Reliéf brněnské aglomerace a jeho potenciál ve světle geomorfologického vývoje
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Sedimentární záznam postglaciálního vývoje Labského dolu a údolí Łomnice
    Seismická anizotropie litosféry jako zápis historie vzniku a vývoje kontinentů
    Sledování vývoje poklesové kotliny
    Sledování vývoje sufozních tvarů v oblasti Vsetína
    Současný stav vývoje průmyslové klasifikace hnědých uhlí v zemích RVHP
    Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu
    Starší paleozoikum rožmitálského vývoje v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Dokonč.
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Pokrač.
    Strukturně geomorfologické postavení reliéfu okolí Brna v kontextu vývoje jihovýchodního okraje Českého masívu
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Šíření jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) v habrových doubravách CHKO Český kras jako projev jejich spontánního vývoje
    Trendy dalšího vývoje
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudných nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudných nerostných surovin
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje.
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
    Ústup zalednění : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Vrt N-1 Valeč: sonda do počátku vývoje doupovského vulkanického komplexu
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic)
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití Lindenmayerových systémů k simulaci vývoje páskování hornin
    Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
    Vývoj současných ekosystémů : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody 2
    Výzkum a mapování oblasti se zvýšeným rizikem vývoje radonu
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)
    Z vývoje mapového obrazu české části Krkonoš
    Závislost mikrostruktury dentálního hydroxylapatitu na délce vývoje zubu
    Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
    Záznam strukturního vývoje budislavského plutonu (poličské krystalinikum)
    Záznam strukturního vývoje vápenato-alkalických intruzí poličského krystalinika
    Zemědělská kolonizace a její dopad : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 8
    Změny české krajiny za posledních sto let a trendy jejího dalšího vývoje