Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vývoji
Monografie
    Biostratigrafická korelace pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve na základě studia vápnitých nanofosilií
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
    Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí
    Management ve výzkumu a vývoji. (REDEM). Sborník konference
    Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností
    Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky
    Sborník přednášek 1. konference o výzkumu a vývoji na Českém báňském úřadě
    Sborník přednášek 2. konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví
    Tiské stěny (Studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezectvím)
Článek
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
    Brunovistulikum ve variském vývoji
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Ekvivalenty veřovického souvrství v bašském vývoji slezské jednotky (25-21 Nový Jičín)
    F.M.Opiz ve vývoji organizace a metodologie vědy v Českých zemích
    Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu
    Geotektonické etapy a jejich role ve vývoji a tvářnosti Země na příkladech z Československa
    Hierarchie a periodicita ve vývoji Země
    Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K hospodářskému a sociálnímu vývoji Jáchymova v 16. století
    K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    K současnosti a dalšímu vývoji hornických muzeí
    K vývoji národního podniku Sokolovský revír, Důl Marie Majerová v Královském Poříčí 1946-1967
    K vývoji půd ve spodním pleistocénu
    K vývoji svahů průlomového údolí Zdobnice v rybenské antiklinále
    K vývoji údolí Ohře v Doupovských horách
    K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969
    K vývoji využívání čs. průmyslových typů ložisek mědi
    Konference o velkých meteoritových impaktech a vývoji planet v Sudbury v Kanadě
    Kontrastní typy amfibolů v ultradraselných žilných horninách středních a jižních Čech: Vztahy k chemismu a krystalizačnímu vývoji magmat.
    Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení
    Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení
    Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory
    Některé poznatky o vývoji alkalických magmat
    Nové poznatky k vývoji neogénu centrální Paratethydy
    Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
    Nové poznatky o geologii a paleogeograficko-tektonickom vývoji bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jeho problematika
    Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (I)
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (II)
    Ohárecký rift v tektogenním vývoji Evropy
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příklady svahových deformací ve vývoji reliéfu východní Moravy
    Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu
    Příspěvek ke stavebnímu vývoji Prašné brány na základě inženýrsko-geologického průzkumu
    Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování.
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
    Shrnutí nových poznatků o vývoji uranové mineralizace v rudním poli Rožná-Olší
    Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu
    Spolupráce členských zemí RVHP při vývoji a zavádění flokulačních činidel v uhelném úpravnictví
    Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve
    Sympozium o genezi ofiolitů a o vývoji oceánické litosféry v Ománu
    Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy
    Účast ČSAV na vývoji československých geologických věd
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodní části Českého masivu
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy (12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Vývoj dopravních vazeb mezi ČR a SR po vzniku dvou samostatných států. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej repibliky.
    Vývoj populace České republiky 1990-1995. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.. Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a Č po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
    Význam Příbramě ve vývoji montánních věd a techniky
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie