Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výzkum
Monografie
    Abstrakta - Seminář "Výzkum hlubinné geologické stavby České republiky
    ArchaeoMontan 2012. Erkunden - Erfassen - Erforschen / Výzkum - Evidence - Interpretace Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 26.
    Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32
    Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32
    Detailní povrchový výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Doplňkový povrchový hydrogeologický výzkum na perspektivních plochách P-2a a P-2b a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Etapová zpráva - Detailní povrchový hydrogeologický výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Fyzickogeografický sborník 1. Fyzická geografie - vzdělávání, výzkum, aplikace
    Fyzickogeografický sborník. 5., Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
    Geografický výzkum v Československé akademii věd 1952-1982 . Vědecké symposium . Sborník příspěvků
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum)
    Geologický výzkum Antarktidy. Ostrov James Ross. Roční etapová zpráva za rok 2004
    Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui
    Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
    GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v severozápadním Salvadoru v departamentu Santa Ana
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Geomorfologický výzkum Národního parku Podyjí a jeho severního okolí
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Horninové prostředí v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., Kbely. Fyzikálně-petrografický výzkum
    Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 a Mel-5 2. etapy výběru testovacích polygonů
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí
    Ichnologický výzkum lokality Loděnice - Vinice (zahořanské souvrství, ordovik pražské pánve)
    Inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
    Lesnický výzkum v Krušných horách
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
    Mezolit severních Čech - Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003
    Mezolit severních Čech : komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003. Dolnověstonické studie, sv. 9
    Mineralogický a petrografický výzkum hornin a artefaktů
    MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ
    Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava
    Morfotektonická analýza území CHKO Jizerské hory, etapová zpráva za výzkum v roce 2002
    Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929
    Otázky neolitu a eneolitu 2003. Sborník referátů z 22. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu
    Paleoekologický a palynologický výzkum paleomeandru řeky Moravy v Litovelském Pomoraví
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 5
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku. Etapová zpráva č. 2
    Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Detailní pozemní geologický výzkum. Závěrečná zpráva, plochy P-2a,b
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Etapová zpráva: 2. etapa výběru polygonů - detailní pozemní geologický výzkum
    REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica
    Sborník referátů z pracovního semináře "Výzkum lesních rezervací"
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Současný vědecký výzkum v Krkonoších - Výběr toho nejzajímavějšího
    Specielní studie pro Regionální geologický výzkum pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální části Střední Ameriky
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
    Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
    Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
    Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
    Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
    Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí, Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa Národního parku Podyjí, 1996, 164 stran
    Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí)
    Výzkum migrace anorganických polutantů v horninovém prostředí a geochemie jejich interakcí
    Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
    Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua
    Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce
    VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
    Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci
    Výzkum v podzemí 2012 : sborník abstraktů
    Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice
    Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
    Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 1 - Liptov
    Výzkum vybraných travertinů na Slovensku : etapová zpráva č. 2
    Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí
    Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie
    zahraniční rozvojová spolupráce: Geologický výzkum ve Střední Americe
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Článek
    13. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Číně
    35 let Ústavu pro výzkum rud
    Akademik Josef Kratochvíl a jeho výzkum na území Jihočeského kraje
    Aktivní vulkanismus v Nikaragui: výzkum a předpovídání
    Analytický výzkum a mineralogie
    Antonín Frič a Komitét pro přírodovědný výzkum Čech
    Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticích, okr. Bruntál
    Archeologický výzkum středověké těžby drahých kamenů u Ciboušova v Krušných horách
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    August Emanuel Reuss a jeho význam pro stratigrafický a paleontologický výzkum české křídové pánve
    B. GRUNA, A. REITER (editoři): Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí
    Báňské školství, věda a výzkum
    Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí
    Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí
    Biostratigrafický a paleoekologický výzkum foraminifer ze svrchního turonu a coniaku v okolí Děčína
    Biostratigrafický výzkum jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
    Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za křížem u sv. Jana pod Skalou
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů na listu mapy Semily
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Česká společnost pro výzkum a využití jílů
    České královské korunovační klenoty a jejich poslední gemologický výzkum
    Český výzkum v Antarktidě
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Detailní výzkum kovových sferulí tavícího kelímku ze Žatce
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Dlouhodobý výzkum šumavských jezer- výstupy pro lesnickou praxi
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Ekonomický výzkum v ÚVR
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
    Experimentální výzkum chování vysokorychlostních vodních paprsků z pohledu rozpojování tvrdých hornin a podobných materiálů
    Experimentální výzkum fázových vztahů v soustavách Cu-Mo-Te a Cu-Mo-Se
    Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992 (25-13 Přerov)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku (03-42 Žacléř)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č. 2, 3 a 4
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4 (03-42 Žacléř)
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    Geoarcheologický výzkum gravettských lokalit ve Spytihněvi a v Boršicích
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic
    Geoarcheologický výzkum raně středověké kovárny z Modřic u Brna
    Geochemický a mineralogický výzkum kontaminačního mraku v Hněvicích
    Geochemický a mineralogický výzkum zlatohorských rud
    Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Geochemický výzkum proterozoických hornin na Svojšínsku a Neveklovsku
    Geochemický výzkum rudního materiálu ze Zlatých hor-Kosova
    Geochemický výzkum řečišťních sedimentů Broumovského výběžku
    Geochemický výzkum řečištních sedimentů v oblasti Jeseníků
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
    Geochemický výzkum ševětínského granodioritu (22-44 Hluboká n. Vltavou)
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geodynamický výzkum kvartérní aktivity v zóně okrajového sudetského zlomu
    Geoelektrický výzkum Li-pegmatitu od Nové Vsi u Českého Krumlova
    Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
    Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách
    Geologický a ložiskový výzkum kontinentálních permokarbonských pánví Českého masívu
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
    Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
    Geologický výzkum
    Geologický výzkum a mapování na území listu 12-214 Kralupy n. Vltavou
    Geologický výzkum Antarktického poloostrova
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky
    Geologický výzkum krystalinika ve v.okolí Sokolova
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologický výzkum melechovského masivu
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop (24-324 Brno-sever)
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část I. - Předběžná zpráva o křídě mezi Netřebou a Brázdimí severně od Prahy (česká křídová pánev)
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část II. - Brachiopodi od Netřeby
    Geologický výzkum výkopů plynovodu. Část II, Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev) (12-22 Mělník)
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část III. - Sedimentární textury ve vrstvách svrchního cenomanu u Korycan (česká křídová pánev)
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
    Geomorfologický výzkum ramen Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Historicko-archeologický výzkum a restaurátorské práce v NPP Jeskyně Na Špičáku
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hloubkový metalogenetický výzkum Českého masívu
    Hodnocení dostupnosti a využitelnosti statistických data pro výzkum v oblasti geografie zemědělství
    Hrozba klimatických změn : Co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Hydrologický výzkum Velké Kotliny v Hrubém Jeseníku
    Ichnofosílie visé jesenického kulmu: výzkum pro rekonstrukci sedimentačního prostředí
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
    Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (jižní Čechy, okres Strakonice)
    Isotopový výzkum termy ve Velkých Losinách na Moravě
    Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
    Je na Šumavě zlato? : geologický výzkum na Kašperskohorsku
    Karpologický výzkum maďarského panonu s.l.
    Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika
    Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
    Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Kumerské pohoří: výzkum pískovcových převisů a pseudokrasu
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Kvantitativní výzkum svahových pohybů ve vnějších západních Karpatech
    Kvartérně - geologický výzkum a vývoj údolní nivy v přírodním parku 'Niva Dyje' mezi Břeclaví a Lednicí
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice (35-11 Veselí nad Moravou)
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice
    Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérně geologický výzkum "Čejcského Jezera"
    Kvartérně geologický výzkum území na listu 33-224 Kravsko
    Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště (25-33 Uherské Hradiště)
    Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Laboratorní výzkum geokompozitů
    Laboratorní výzkum porušování hornin v podmínkách dlouhodobého zatížení geofyzikálními metodami
    Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Litogeochemický výzkum teplického ryolitu a rulového komplexu v oblasti Krupky
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť Doupovské hory)
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Malakologický výzkum opěrných profilů kvartérního klimatického cyklu
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech (25-43 Valašské Klobouky, 35-11 Veselí nad Moravou)
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství (34-21 Hustopeče, 12-41 Beroun, 32-23 Český Krumlov)
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
    Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat (35-12 Strání)
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Mapování moldanubického plutonu mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem a výzkum gaber u Maříže a Korolup (33-12 Nová Bystřice, 33-21 Jemnice)
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika). - II. Revizní malakocenologický výzkum
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku
    Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Mikropalentologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov)
    Mikropaleobotanický výzkum panonu a pontu na Moravě a na Slovensku
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén)
    Mikropaleontologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov)
    Mikropaleontologický výzkum na hranici králodvor-kosov
    Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk - Na vrších u Kutné Hory
    Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory : 13-322 Kolín
    Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha)
    Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha)
    Mikropaleontologický výzkum spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u Pístů
    Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů
    Mineralogicko petrografický výzkum malt - část I
    Mineralogicko petrografický výzkum malt - část II
    Mineralogicko petrografický výzkum malt - část III
    Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
    Mineralogický a ložiskový výzkum ve výzkumném a vývojovém ústavu ve Stráži pod Ralskem
    Mineralogický výzkum
    Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogický výzkum vybraných vzorků z krasového ložiska Ťuja-Mujun v Kyrgystánu
    Mineralogický výzkum zeolitů v Geologickém ústavu AV ČR
    Morfotektonický a geofyzikální výzkum v širším okolí Ivančického viaduktu
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    Nový výzkum bentonitu v ČSR
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě
    NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: Revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002
    Ochrana a výzkum zbytků přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů v Sýkořské hornatině
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Osteologický materiál z jeskyně Kůlničky (výzkum 1959)
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Paleoekologický výzkum spodnomiocenních měkkýšů v jz.části karpatské předhlubně (okolí Miroslavi a Znojma)
    Paleoenvironmentální výzkum na hradišti Vladař
    Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci
    Paleomagnetický a magnetostratigrafický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Paleomagnetický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska: využití při paleotektonických rekonstrukcích
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika) (12-32 Zdice)
    Paleontologický výzkum na území listu Teplice
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
    Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve
    Paleopalynologicko-geochemický výzkum cenomanského profilu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Paleopalynologický výzkum na Slánsku
    Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou (35-11 Veselí n. Moravou)
    Paleopedologický a kvartérní výzkum v okolí Pavlova (Pavlovské vrchy) (34-12 Pohořelice)
    Paleopedologický výzkum na listu Hadres (ÖK 23), Dolní Rakousko (ÖK 23-Hadres)
    Paleopedologický výzkum na listu Hollabrunn (Dolní Rakousko)
    Paleopedologický výzkum na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
    Paleopedologický výzkum na listu Krems an der Donau (ÖK 38), Dolní Rakousko (ÖK 38-Krems an der Donau)
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Milovice (okr.Břeclav)
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Sedlec (34-23 Břeclav)
    Paleopedologický výzkum profilu v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
    Paleopedologický výzkum významných lokalit Paudorf, Furth u Göttweigu, Krems-Střelnice a Stranzendorf
    Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero u Vacenovic v okrese Hodonín
    Palynologický výzkum aluviálních půd paleomeandrů Žitného ostrova (Slovensko)
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum holocenních sedimentů z raně středového centra Pohansko u Břeclavi v roce 2007. až 2008
    Palynologický výzkum křídových sedimentů (13-32 Kolín, 02-24 Nový Bor, 12-22 Mělník)
    Palynologický výzkum křídových sedimentů
    Palynologický výzkum křídových sedimentů z východočeské oblasti (14-43 Žamberk, 14-43 Rychnov nad Kněžnou, 13-42 Pardubice)
    Palynologický výzkum křídových sedimentů z východočeské oblasti (14-43 Žamberk)
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Palynologický výzkum v CHKO Žďárské vrchy
    Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Petroarcheologický výzkum raně středověké keramiky z Mikulčic-Valů (34-23, Břeclav)
    Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
    Petrografický a strukturní výzkum v okolí Borových Lad
    Petrografický výzkum broušené a ostatní kamenné industrie z vedrovických pohřebišť
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Petrografický výzkum valounového souboru z Mušova
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
    Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách)
    Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitové horniny s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky.
    Petrologický výzkum pyroklastik ze štoly Nový Hackelberg, Zlaté Hory-západ
    Plynodynamický výzkum ložiska Příbor-jih realizovaný při výstavbě podzemního zásobníku plynu Štramberk
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Probíhající morfostrukturní výzkum mariánskolázeňského zlomu
    Prof.dr. Bohuslav Hejtman a jeho význam pro geologický výzkum jižních Čech
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu
    Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)
    Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány
    Přínosy státního úkolu technického rozvoje výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum (34-21 Hustopeče)
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum
    Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Regionální výzkum a geologické mapování
    Regionální výzkum radonového rizika v České republice
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Rentgenové záření a výzkum zkamenělin
    Rubelit ve svatováclavské koruně : výzkum českých korunovačních klenotů
    Sběr a výzkum klastů
    Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry)
    Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec)
    Sedimentologický výzkum písků a štěrků na lokalitě Beroun-dálnice (12-41 Beroun)
    Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Kopřivnice, 25-22 Frýdek-Místek, 23-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Seismický výzkum zón napjatosti a porušenosti uhelných slojí v otřesových oblastech
    Silis 1992-2002 - Anketa k 10 letům činnosti - Výzkum v oblasti keramiky
    Skončil státní úkol "Výzkum prognóz rudonosných geologických formací ČSR"
    Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině (25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka, 26-11, 16-33 Jablunkov)
    Speleologický výzkum historických dolů v Kutné hoře
    Strategie činnosti Ústavu pro výzkum rud v období přechodu na vyrovnání ekonomické úrovně s vyspělým světovým hospodářstvím
    Stratigrafický výzkum
    Stratigrafický výzkum paleogénu Turnianskej kotliny v okolí Drienovce na východním Slovensku
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy)
    Strukturně ložiskový výzkum v okolí Chotěboře (13-44 Hlinsko)
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Údolní niva a sídelně archeologický výzkum velkomoravských mocenských center
    Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Využitelnost satelitní radarové interferometrie pro geomorfologický výzkum na příkladu poddolovaného území Karvinska
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Využití rastrovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro výzkum nerostných surovin
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Výzkum a mapování oblasti se zvýšeným rizikem vývoje radonu
    Výzkum a ochrana pseudokrasu Polické vrchoviny - české části "hejšovinské facie"
    Výzkum a průzkum časně mladopaleolitických lokalit na východním okraji Brněnské kotliny
    Výzkum a výskyt akumulací blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech : 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje)
    Výzkum Amatérské jeskyně versus její ochrana
    Výzkum antropogenní kontaminace holocenních fluviálních sedimentů horního toku Labe - 2. etapa
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov)
    Výzkum chemického složení dvou artefaktů z hradiště Šance u Březnice
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-1988. část 2
    Výzkum čs. trhu drahých a ozdobných kamenů
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice
    Výzkum ferodioritu od Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie
    Výzkum granitu extrémně obohaceného thoriem v oblasti Trojmezí (Česká republika, Rakousko, Německo)
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa
    Výzkum hlubinné stavby - základní úkol geologie na celém světě
    Výzkum hlubinné stavby České republiky
    Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
    Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000
    Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek
    Výzkum jeskyně Balcarka
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Výzkum kamenů českých korunovačních klenotů
    Výzkum kaustobiolitů
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi
    Výzkum klasické paleontologické lokality "Luh" ve skryjském kambriu
    Výzkum konodontů spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)
    Výzkum krasových sedimentů
    Výzkum krasu Králického Sněžníku v letech 1981-1983
    Výzkum krystalinika v okolí Olešnice(24-12 Letovice)
    Výzkum krystalinika ve Finsku
    Výzkum křídových sedimentárních textur na Lounsku (12-12 Louny)
    Výzkum křídových sedimentů na území listu 1:50.000 Polička (14-33 Polička)
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech (04-33 Náchod, 32-23 Český Krumlov)
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch) (34-21 Hustopeče)
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár (12-22 Mělník)
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum kvartérních sedimentů soutokové oblasti Dyje s Moravou
    Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic (34-22 Hodonín)
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů (13-131 Lysá nad Labem, 13-113 Kochánky)
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů
    Výzkum lokality Moravský Krumlov IV
    Výzkum malých povodí
    Výzkum mechanismu rozpojování materiálu vysokotlakým vodním paprskem v HOÚ ČSAV a VŠB Ostrava
    Výzkum melechovského granitového masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Výzkum melechovského granitového masívu
    Výzkum metalogeneze
    Výzkum metalogeneze formací černých břidlic v rámci IGCP projektu 245
    Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic (02-43 Litoměřice)
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy
    Výzkum nerudních a netradičních surovin
    Výzkum nerudních surovin a hnědého uhlí v ÚÚG Praha v letech 1966-1980
    Výzkum nerudních surovin
    Výzkum netradičních surovin v Ústředím ústavu geologickém
    Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Výzkum nivy horního toku Labe
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní
    Výzkum olověných slitků z Čáslavi
    Výzkum olověných slitků z Čáslavi
    Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku
    Výzkum organických sedimentů Hodonínska (34-22 Hodonín, 34-24 Holíč)
    Výzkum organických sedimentů Hodonínska
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv.Šebestiána a Načetín Šebestiána a Načetín
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty)
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) (12-41 Beroun)
    Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Výzkum pískovcových převisů
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 1
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Výzkum použití flotačních činidel na Dole Darkov
    Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Výzkum projevu horských tlaků v závislosti na rozvoj těžby ložiska Hamr na Jezeře
    Výzkum radonového rizika v České republice
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Výzkum ropy a zemního plynu
    Výzkum rozpojování horninových materiálů vodním paprskem a jeho uplatnění v kamenoprůmyslu, stavebnictví a při sanaci betonových konstrukcí
    Výzkum rud
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Výzkum sedimentů a speleotém ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer-zhodnocení rizik a návrhy opatření
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov)
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních
    Výzkum současné biogeochemické reflexe odpadního provozu (Sobědruhy, Březová, Prunéřov)
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Výzkum stefanské fauny z vrtů ve středočeských limnických pánvích
    Výzkum stopových prvků v minerálních vodách
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně.
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky
    Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice
    Výzkum trilobitů na území České republiky: historický přehled (18.-21. století)
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou (Research of the Jizera River floodplain in the surroundings of Benátky n. Jizerou)
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Výzkum v oblasti pulsujících vodních paprsků
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
    Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování
    Výzkum vlastností uhelných geokompozitů
    Výzkum vlivů poddolování pomocí fyzikálních modelů
    Výzkum vlivu zvýšené míry exploatace podzemních vod na tvorbu jejich zásob
    Výzkum vrtů ropného pole East Baghdad v Iráku
    Výzkum vulkanických hornin šternbersko-hornobenešovského pásma v letech 1978-1980
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)
    Výzkum, vývoj a projektování podzemních staveb v zastavěném území
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)
    Výzkum zemských slapů a jejich měření v ČSSR
    Výzkum zlaté mineralizace na Skutečsku (33-44 Hlinsko, 14-33 Polička)
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)
    Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitě Uzgruň v magurském flyši na Moravě
    Výzkum zón gravitačního rozvolnění na konvergentním jihovýchodním okraji Českého masivu
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)
    Výzkum životního prostředí
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců
    Význam mikropaleobotaniky - paleopalynologie pro výzkum krystalinika (metodika-problematika)
    Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam prací Čeňka Zahálky pro současný výzkum české křídy
    XI. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Moskvě
    XII. Kongres mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Kanadě
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté (12-41 Beroun)
    Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté (Salvage geological investigation of the Koněprusy Reef in last minute)
    Záchranný výzkum jeskyně Puklinové, Říčky, Moravský Kras
    Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa
    Záchranný výzkum mladopaleolitických lokalit v Brně-Štýřicích v kontextu osídlení Brněnska
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Žulová - Korálové jámy. Část II. - Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
Seriál
    Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů