Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Význam
Monografie
    Akcesorické minerály - ich petrochemický a metalogenetický význam
    Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
    Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ
    Nanofosilie boreální a tethydní bioprovincie ve svrchním senonu Západních Karpat a jejich biostratigrafický význam
    Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků
    Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků
    Staletá Praha XV. Přírodovědný význam Prahy
    Stavba hluboké litosféry z pohledu seismické anizotropie a její význam pro studium geodynamického vývoje kontinentu
    Význam Státní geologické služby pro životní prostředí a pro zahraničí
Článek
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
    Asuánská přehrada - ekonomický význam a ekologické vlivy
    August Emanuel Reuss a jeho význam pro stratigrafický a paleontologický výzkum české křídové pánve
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Biogeografický význam labských pískovců
    Biogeografický význam Labských pískovců
    DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
    Důl Svornost a jeho význam pro světové kulturní dědictví
    Ekonomický význam alkalických hornin a karbonatitů ve světě
    Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Fenomén zakouřených jeskyní: Příčiny, význam a náprava
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Franz Xaver Maxmilian Zippe a jeho význam pro rozvoj české mineralogie a geologie
    Funkce a význam experimentálních a reprezentativních povodí v Československu
    Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
    Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam
    Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách
    Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav
    Geologický vývoj krasu v různých oblastech světa a jeho praktický význam v hydrogeologii
    Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
    Geologický význam některých rozhraní interpretovaných z družicových snímků na západním Slovensku a východní Moravě
    Geologický význam pražského území
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geovědy: jejich význam pro společnost
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie polabí
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hustota turmalínu, její stanovení a význam
    Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky)
    Karpální kůstky u druhů Mammuthus primigenius a Palaeoloxodon antiquus a jejich význam pro taxonomii
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Komise IGU "Význam periglaciálních jevů"
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Kremnica - Au-Ag - súčasné pohľady na ložisko a jeho ekonomický význam
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Má rozpouštění "nových povrchů" geochemcký význam?
    Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam
    Magnezity a ich význam pre naše národné hospodárstvo
    Makroflóra kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu a její biostratigrafický význam
    Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny
    Metalogenetický význam chloritov
    Metalogenetický význam leteckých draslíkových anomálií Nízkého Jeseníku
    Metalogenetický význam vulkanických aparátov Makovica a Strechov
    Miesto a význam modelovania ložísk v baníctve a geológii
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Miocénní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
    Nález scheelitového zrudnenia v oblasti Ramžené-Bukovská dolina (Nízke Tatry) a jeho prognózny význam
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam ppro českou geologii
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam (12-33 Plzeň)
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně - geologický význam
    Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam (03-14 Liberec)
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nové metody speciální testace cihlářských surovin a jejich praktický význam v geologii
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině
    Objev a význam největších jeskynních prostor v pošumavském krasu
    Obzor tzv. páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách (spodní namur) ČHP, jeho sedimentární stavba, petrografie a mineralogie a možný význam pro litostratigrafickou korelaci
    Osoblažský zlom a jeho význam
    Padělky zkamenělin, jejich historie a význam
    Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Postavení a význam seismické stanice Ostrava-Krásné Pole v současných podmínkách
    Pražské potoky a nádrže a jejich krajinářský význam
    Preplavené palinomorfy v paleogénnych sedimentoch Západných Karpát a ich význam pre paleogeografiu
    Prof.dr. Bohuslav Hejtman a jeho význam pro geologický výzkum jižních Čech
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    První fosilní spongie z Antarktidy a její paleobiogeografický význam
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Relativní význam faktorů ovlivňujících vegetaci pozdního glaciálu na území České republiky
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    Rozšíření a stratigrafický význam stromatoporoideí a mikrofosílií v devonských vápencích (givetu a frasnu) v hlubokých vrtech jižně a jihovýchodně od Brna
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově poli a její paleogeografický význam
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
    Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav
    Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seismická detekce tektoniky ve v. části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seminár "Náhle udalosti v sedimentácii bazénov karpatskej geosynklinály, ich význam pre stratigrafiu, tektoniku a geodynamický vývoj"
    Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
    Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 a jeho význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
    Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny (kulmská facie) a jejich stratigrafický význam
    Společenský význam těžby drahých kamenů v ČSSR a jejich zpracování ve špercích
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Staropleistocenní sutě Slovenského krasu a jejich význam pro tvorbu krasového reliéfu
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Horní Slavkov
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Jáchymov
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stratigrafický význam gavelinel (Foraminifera) v české křídové pánvi
    Středoevropská niva - její minulost a význam z pohledu paleoekologie
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Šternberkovo dílo Flora der Vorwelt, jeho význam a stav dokladové sbírky
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Typy magiem; význam termínov : diskusní příspěvek
    Typy magiem; význam termínov
    Úloha a význam regionálních vyhledávacích průzkumů
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Určení a význam technologicých skupin pro ražení podzemních liniových staveb ve sklaních a poloskalních horninách
    Útes Stevns Klint v Dánsku a jeho význam pro hranici křídy a terciéru
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
    Vícesložková remanentní magnetizace a význam jejího studia pro geologii
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Vulkány a čediče Islandu a Sýrie a jejich význam pro petrugii
    Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam
    Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní
    Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam a historie mapování sesuvů na Semilsku státní geologickou službou
    Význam a hodnota geologických informací v tranzitivní ekonomice
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Význam a postavení bazálních uhelných vrstev v terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu. (The significance and distribution of Sulava type ferricretes in the central part of Bohemian Massif)
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru
    Význam a využití mineralogických analýz v pedologii
    Význam armalcolitu v suevitovém tufu pro řešení vzniku matečného kráteru vltavínů
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Význam díla Ch. R. Darwina pro současnost
    Význam díla profesora RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací
    Význam evropské směrnice INSPIRE pro geologickou veřejnost
    Význam fotolineací pro řešení stavby Českého masívu
    Význam fyzikální chemie povrchů v hydrochemii a technologii vody
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců
    Význam geochemie pro paleoekologii
    Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí
    Význam geologicko-technologických faktorů při vyhledávání a využívání ložisek cihlářských surovin v ČSR
    Význam geologie pro společnost
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín
    Význam hlubokovodních makrouridů ve spodním badenu centrální Paratethydy
    Význam hmotnostních a látkových koncentrací v hydrochemii, biologii a analytice vody
    Význam hnědého uhlí v polské energetice
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Význam ichnofosilií v mírovském "kulmu" (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Význam indikátorových metód pri lokalizácii šmykových plôch zosuvov
    Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25000 Starý Jičín (25-124)
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí
    Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Význam metabolické činnosti lesních dřevin pro biogeochemické cykly některých minoritních a stopových prvků
    Význam metrologické sítě pro kalibraci neutronových metod karotáže
    Význam mikropaleobotaniky - paleopalynologie pro výzkum krystalinika (metodika-problematika)
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Význam montanisty Jana Jakuba Lutze
    Význam Moravského krasu
    Význam některých méně známých fosiliferních lokalit pro stratigrafii jineckého souvrství v českém středním kambriu
    Význam nerostného složení jílů SHR pro prognózu jejich rozpojitelnosti
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů
    Význam optimalizace zařízení pro efektivnost dělení materiálů pomocí vysokotlakého vodního paprsku
    Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum
    Význam planktonických foraminifer pre poznanie biostratigrafie a paleoekológie terciéru v juhoslovenských kotlinách
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Význam povrchové těžby v kanadském energetickém hospodářství
    Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam prací Čeňka Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam profesora G.C. Laubeho pro českou a evropskou paleontologii
    Význam profesora G.C. Laubeho pro poznání amonitů české křídy
    Význam prognózních zdrojů kamene na drcení ve středočeském kraji
    Význam Příbramě ve vývoji montánních věd a techniky
    Význam přírodních hodnot Mladoboleslavska
    Význam půd pro stratigrafii kvartéru
    Význam reliéfu v příodním systému Svratecké hornatiny
    Význam rodu Cytheridea Bosquet.1852 (Ostracoda) pro stratigrafii miocénu vídeňské pánve
    Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy
    Význam seismických měření při výzkumu příčin porušení stability Ivančického viaduktu v údolí Jihlava
    Význam snížení balastních složek v uhlí úpravnickými procesy
    Význam speciálních režimů trhacích prací v protiotřesovém boji na hydrotermálním uranovém ložisku Příbram
    Význam stanovení celkového fosforu při hodnocení jakosti vody
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
    Význam studia pyroklastik pro hodnocení aktivnosti vulkánů
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin
    Význam teorie kontinentálního driftu Alfreda Wegenera
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Význam uhlí v palivoenergetickém komplexu budoucnosti
    Význam vodophospodářských štol v městě Brně pro poznání tektoniky Brněnského masívu
    Význam vrtu Dětřichov 1 pro geologii šternbersko-hornobenešovské zóny v Nízkém Jeseníku
    Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu