Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Významné
Monografie
    Aplikace Významné geologické lokality
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
    Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí
    Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
    Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace
Článek
    2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum
    105 let od založení lomu "U obrázku", významné mineralogické lokality
    Chráněná území a další ekologicky významné lokality
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Dvě významné lokality křišťálu na severní Moravě
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Karbonáty - významné kolektory živic aj v ČSSR
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě
    Některé významné tektonické linie v reliéfu fundamentu Českého masívu a jejich geomorfologické projevy
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Poloha, Významné rysy morfologie povrchu Vohančic.
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
    Rabí a Prácheň - významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy)
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Výroční exkurze francouzské Asociace geologů permu na významné paleontologické naleziště
    Významné čtvtrohorní lokality v Praze
    Významné geologické a geomorfologické lokality Vsetínska
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Významné krajinné prvky
    Významné krajinnoekologické pracoviská
    Významné ložisko porfyrových měděných rud Bingham v USA
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Významné osobnosti - František Pošepný
    Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany
    Významné paleontologické lokality spodního ordoviku na Komárovsku (JZ část pražské pánve)
    Významné poruchové linie Českého masívu z hlediska gravimetrie
    Významné poruchové linie Československa z hlediska dálkového průzkumu Země
    Významné poruchové linie Československa z hlediska geodetického
    Významné poruchové linie z hlediska hydrogeografického
    Významné sprašové lokality jižní Moravy
    Významné světové výzkumné instituce a informační zdroje zabývající se povodněmi z regionálního hlediska
    Významné termální a minerální vody Maroka
    Významné výročia v Rudňanoch. 115. výročie ťažby železných rúd a 25. výročie Nového priemyselného závodu ŽB Rudňany
    Významné zlomy platformního pokryvu Českého masívu
    Významné životné jubileum doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc.
    Významné životní jubileum doc. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum Doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum profesora Józefa Oberca
    Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    Zaniklé cihelny a významné sprašové odkryvy na listu Brno-sever