Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Velkej
Článek
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Geológia sz. časti Nízkých Tatier a priľahlej časti Veľkej Fatry
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Hypergénny rozklad pemzy a vznik ílových minerálov v ryolitových tufoch severozápadne od Velkej Trne na východnom Slovensku
    Jaskyne na Katovej skale vo Velkej Fatre
    Litologicko-biostratigrafické štúdium jury a spodnej kriedy šiprúňkej sekvencie vo Velkej Fatre
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Novšie poznatky z mineralógie a geochémie granitoidov Veľkej Fatry
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou
    Príspevok k tektonike územia velkej Bratislavy - juh
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Stabilitná rajonizácia územia vel'kej Bratislavy
    Suchá jaskyňa č.1 vo Velkej Fatre
    Súčasný stav poznania krasu Belianskej doliny vo Veľkej Fatre
    Tektonické okná obalovej sekvencie Velkej Fatry
    Vplyv krasových hornín na režim odtoku na príklade Blatnického potoka vo Veľkej Fatre
    Základné typy granitoidov Malej a Veľkej Fatry
    Zvláštne formy krasových sedimentovv západnej častri Velkej Fatry