Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vlastnosti
Monografie
    Časové změny půdních vlastností a jejich predikce : sborník abstraktů
    Expertní odhad vybraných fyzikálních, mikrotektonických a geomechanických vlastností masivu
    Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5
    Fyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků vrtních jader z druhé etapy výběru polygonů. (Melechovský masív-etapa 2). Závěrečná zpráva
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti vybraných hornin Sokolovské pánve. Závěrečná zpráva
    Mapy geochemických vlastností povrchových vod (pH, sirany, arsen, berylium, kadmium, zinek) 1: 2 000 000
    Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov
    Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze
    Mechanické vlastnosti pískovců Pravčické brány
    Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
    Procesy. Technologie. Vlastnosti. XV. ročník odborného semináře doktorandů Anorganické nekovové materiály, 10. února 2010
    Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
    Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů
    Sborník "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Sborník referátů ze semináře "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin
    Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
    Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR)
    Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008
    Vlastnosti seismických vln v izotropních a anizotropních prostředích
    Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves
Článek
    Abraziva pro dělení a otryskávání materiálů, mineralogie a vlastnosti abraziv pro vysokotlaký vodní paprsek
    Adsorpční vlastnosti metasilicitů českého svrchního proterozoika
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Analytické vlastnosti prvků vzácných zemin
    Atlas chemicko-technologických vlastností uhlí české části hornoslezské pánve. Měřítko 1:200 000
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Barevné odrůdy křemene, vznik a vlastnosti
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. I., okres Brno-venkov, lokalita: Bosonohy (hnědé půdy)
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. II. : okres Brno-venkov, lokalita: Lelekovice (hnědozemě a hnědé půdy)
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemismus a fyzikální vlastnosti minerálů a jejich technologické aplikace
    Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
    Cordierit: Chemické složení a fyzikální vlastnosti kanálových dutin
    Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy
    Dedičné vlastnosti základovej pôdy; pôsobiace zaťaženia a ich vplyv na posuny vodnej elektrárne na Váhu
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    Elastické a lomové vlastnosti tepelně odolných kompozitů s keramickou matricí při 900-1300řC
    Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov
    Fraktální vlastnosti geologických objektů
    Fyzikálne a chemické vlastnosti pyritu z Sb ložiska Dúbrava
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geofyzike a geológii
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich aplikace v geologii, ekologii a geofyzice
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geologii, ekologii a geofyzice
    Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1
    Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogenní pánve a jejich geologická interpretace
    Fyzikální vlastnosti karbonátových hornin Českého masívu
    Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
    Fyzikálno-mechanické vlastnosti výplní puklín
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Geologicko-ložiskové pomery a technologické vlastnosti nízkovýhrevného lignitu na ložisku Kosorín v Žiarskej kotline
    Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny
    Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství
    Jak zkoušet přetvárné vlastnosti mechanicky zpevněného kameniva
    Keramické vlastnosti korekčného ílu lokality Stupava
    Kompenzace setrvačných vlastností kalorimetru se zaměřením na Seteram C 80
    Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
    Kompozitní materiály uhlík-uhlí: příprava, vlastnosti, použití
    Kopyrolýza uhlí s odpadními plasty: výtěžky a vlastnosti produktů
    Koroze zirkoniových slitin - vlastnosti korozní vrstvy ZrO2
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi
    Laboratorní měření mechanických vlastností hornin na ÚGN
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : I. teorie
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : II. základní aplikace
    Magnetické a elektrické vlastnosti neovulkanitů středního Slovenska
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti ako dôsledok premien minerálov v horninách
    Magnetické vlastnosti minerálů a jejich použití pro identifikaci minerálů
    Matematické vlastnosti georeliéfu z hladiska geometrických foriem a jeho modelovanie aproximujúcimi funkciami dvoch premenných
    Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců dolu Kladno 2
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Mechanické vlastnosti překonsolidovaných jílů v brněnské aglomeraci
    Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování
    Metody diagnostiky přenosových vlastností snímačů mechanického kmitání
    Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny
    Mikrostrukturní vlastnosti cementového kamene s příměsí metalupku Mefisto L15
    Mineralogické vlastnosti vltavínů z Čech a Moravy
    Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Možnosti indikace vlhkosti deponovaného substrátu změnou optických vlastností jeho povrchu
    Návrh banky údajov fyzikálnych a mechanických vlastností zemín
    Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků
    Niektoré mechanické vlastnosti hornín vo vzťahu k beztrhavinovému plnoprofilovému razeniu banských a podzemných inžinierských diel
    Niektoré vlastnosti minerálnej fázy v aerosóloch a ich stav vo vybraných úpravniach železorudných a magnezitových závodov
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin
    Objemové zmeny v ťažkých pôdach a ich vplyv na niektoré fyzikálne vlastnosti
    Odvrácená strana vlastností železnobrodských pokrývačských fylitů
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Ovlivnění výsledků zkoušek vlastností karbonských sedimentů stářím a vlhkostí vzorků
    Paleomagnetizmus a petromagnetické vlastnosti intruzívnych hornín z oblasti Slánských vrchov
    Paleoreliéfy na jižní Moravě a jejich kolektorské vlastnosti
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Petrochemické vlastnosti diabasových hornin jz. části velké Prahy
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masívu
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
    Priestorová variabilita hydrofyzikálnych charakteristík pôd - retenčné vlastnosti pôd
    Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Programový systém databanky dát vlastností zemín
    Prouhelnění, chemicko-technologické vlastnosti a petrologie uhlí
    Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci
    Průzkum historických malt a omítek ? určování charakteristických vlastností s ohledem na opravu
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Přetvárné vlastnosti hornin za mezí elasticity při cyklickém zatěžování v trojossém stavu napjatosti
    Přetvárné vlastnosti polyuretanových injektážních pryskyřic a geokompozitů
    Příprava a vlastnosti mezofáze ze vzorků černouhelné smoly
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    Relatívne priepustnosti, dôležité údaje pre stanovenie kolektorských vlastností ložiskovej horniny, ich meranie a vyhodnocovanie
    Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Senzorická analýza a organoleptické vlastnosti pitných vod
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Sledování vlastností směsí portlandského a hlinitanového cementu
    Sledování vlivu živočišné výroby na vlastnosti vod pomocí trofického potencionálu
    Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
    Sorpční vlastnosti alofánů, limonitu a wadu ze zlatohorských ložisek
    Sorpční vlastnosti jílových minerálů
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Souvislost struktury a magnetických vlastností ferimagnetických oxidů železa
    Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami
    Spracovanie priestorovej variability hydrofyzikálnych charakteristík pôd - hydraulické vlastnosti pôd
    Spraše Podunajskej nížiny a ich inženierskogeologické vlastnosti
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Srovnání metod studia sorpčních vlastností montmorillonitu
    Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
    Studium složení boritanů Co(II) a jejich sorpčních vlastností
    Studium složení boritanů Fe(III) a jejich sorpčních vlastností
    Studium vlastností kompozitu cement-polyetylentereftalátová vlákna Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikrosondou
    Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti
    Stupeň redukce a vlastnosti černých uhlí
    Syntéza a vlastnosti geopolymerů
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)
    Štúdium magnetických a paleomagnetických vlastností premenených hornín vrtu LX-15 z oblasti Kremnických vrchov
    Štúdium magnetických vlastností prírodného azbestu v tvare prášku
    Štúdium morfologických vlastností zeolitických materiálov z hľadiska ich identifikácie, genézy a využitia
    Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami
    Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie
    Ťažba, vlastnosti a využitie tufu Arménska
    Technologické vlastnosti kaolínu ložiska Mašovice - Hradiště
    Technologické vlastnosti pyroalmandinů z ložisla Šavaryn Caram v MoLR
    Technologické vlastnosti uranových rud severočeské křídy
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů
    Teoretické základy hodnocení složení a vlastností uhlí
    Terminologická hlídka. Speciální keramika III. Termíny vlastností a zkoušení
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Vlastnosti drahých kamenů
    Vlastnosti kaolínu z ložiska Mašovice-Hradiště
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vlastnosti směsí portlandského cementu s mletou granulovanou vysokopecní struskou při použití superplastifikátorů na bázi PCE
    Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
    Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
    Vliv ionizujícího záření na fyzikální vlastnosti drahých kamenů
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
    Vliv terasování svahů na fyzikální vlastnosti skořicových půd v Kirgizii
    Vliv typu škrobu na mikrostrukturu a vlastnosti oxidové keramiky připravené zpevněním škrobem
    Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů
    Vplyv petrogenézy na technické vlastnosti ryolitov
    Vplyv zvetralosti hornín na vlastnosti drveného kameniva
    Vybrané chemicko-technologické vlastnosti černouhelných slojí západních Čech
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník
    Výpočet mechanických vlastností zemín pomocou regresných funkcií
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv - Část 1. Vlastnosti a chování popelovin
    Výskum vlastností a eliminácie amonných iónov z vôd prírodným zeolitom
    Výskum vlastností hornín Slovenska z hľadiska ich využitia pre stavebné a dekoračné účely
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie
    Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště
    Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování
    Výzkum vlastností uhelných geokompozitů
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin
    Vzťah magnetických vlastností granitoidov s niektorými typmi zrudnenia
    Závislosť elektrických vlastností pyritu z ložiska Rudňany od chemického zloženia
    Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód
    Zdroje, vlastnosti, stabilita přírodního stavebního kamene a kameniva z území města Ostravy
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Lokace a další vlastnosti
    Zlepšení geotechnických vlastností zemin vyvoláním konsolidace injekčním tlakem
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR
    Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Změny vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)