Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vliv
Monografie
    10. hydrologická konference "Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry", Stráž pod Ralskem, 9-11. září 1998 - Sborník příspěvků
    Konference - Stromy a jejich vliv na stavby
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Průběžná zpráva za rok 2007
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Závěrečná zpráva o realizaci projektu
    Vliv geologické stavby na magnetická měření na lokalitě Sutny u Těšetic-Kyjovic
    Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany
    Vliv mineralogického složení na mechanické chování zemin
    Vliv podzemní vody na kvalitu odtoku v krystalinických oblastech v éře ustupující kyselé depozice
    Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
    Vliv změn geomagnetického pole na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu. Přehled eko-geologických výykumných prací v roce 1992.
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí
    Zpravodaj Beskydy. Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd
Článek
    Acidifikace atmosférických srážek, její vývoj a vliv na lesní ekosystém
    Analýza polohových změn koryt řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví: vliv regulace na dynamiku toku
    Antarktický ledovec : a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
    Antarktický ledovec a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
    Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu
    Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině
    Členění a vývoj kůry Českého masívu a její vliv na mineralizaci
    D.3. Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci lesních půd
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Experimentální seizmické měření - vliv uchycení senzoru na kvalitu záznamu
    Globalizace a její vliv na rozvoj Brna
    Hladkost povrchu odlitků a vliv uhlíkatých komponent ve formovací směsi
    Hydraulická vodivost minerálního těsnění ze sprašové hlíny - vliv vápnění
    Jaderné elektrárny v přírodním prostředí. Část 3, Vliv na půdu
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Limonitové kůry na pískovcích a jejich vliv na genezi některých pseudokrasových jevů
    Má antropogenní činnost vliv na skleníkový efekt?
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Magnetické pole Země a jeho možný vliv na živé organizmy
    Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene
    Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj
    Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogické studium převážně RTG amorfních precipitátů z kyselých síranových vod: Vliv sušení a stárnutí precipitátů
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Negativní vliv imisí s obsahem flouridů na lesní a zemědělské porosty v průmyslově exponované oblasti středočeského kraje
    Negativní vliv kyselé depozice na porosty, vodu a půdu Východočeského kraje
    Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Pražská podzemní tajemství : mýty, fakta a vliv na životní prostředí
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Rostlinné mikrofosilie a vliv kontaktní metamorfózy na stěnu schránek Akritarch
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
    Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv na zdroje pitné vody
    Sběrná krystalizace a její vliv na strukturu příbramských karbonátových žil
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
    Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod
    Stupeň kontaminace sedimentů ve vodních nádržích a jeho vliv na kvalitu vody v nich
    Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti
    Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy
    Vliv 11-letého slunečního cyklu na Arktickou oscilaci
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava)
    Vliv anizotropie a minerálního složení na dilataci hornin
    Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
    Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vliv chemických hydrofobizačních prostředků na výměnu vlhkosti mezi póry pískovce a okolním prostředím
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv civilizace na přirozený vývoj vegetace (pylová analýza)
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vliv čiřících bentonitů na obsahy stopových prvků ve vínech
    Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko)
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv člověka na recentní procesy v jeskynním systému Javoříčko.
    Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic
    Vliv délky simulací na predikční meze čáry překročení maximálních průtoků
    Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace
    Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin
    Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry
    Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
    Vliv druhové skladby (Picea abies a Fagus sylvatica) na dlouhodobou acidifikaci lesních půd
    Vliv důlně-geologických podmínek na predispozici vzniku plynodynamických jevů
    Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí
    Vliv důlní seizmicity na povrchové objekty v oblastech s hlubinnou těžbou
    Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska
    Vliv důlních vod na povrchové toky
    Vliv důlních vod na řeku Bílinu ve střední části SHR
    Vliv dusíkatých hnojiv na kvalitu podzemních vod
    Vliv dusíkatých hnojiv na znečištění vod
    Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry
    Vliv erozí a klasických žil ve slojích na těžbu
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Vliv geologické stavby na vývoj svahových pohybů na Mladoboleslavsku
    Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    Vliv geologického podloží na obsah přírodních radionuklidů v podzemních vodách, mapy radonového indexu a možnosti odstranění radionuklidů při úpravě vody
    Vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférického ohřevu
    Vliv geomagnetické aktivity na regionální a globální teplotu vzduchu
    Vliv geomorfologie na utváření hydrografické sítě v povodí Bečvy
    Vliv heliogeofyzikálních faktorů na zemědělskou produkci
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek
    Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
    Vliv hmotnosti navážky na chyby stanovení složky vyvolané heterogenitou vzorku
    Vliv hnojení kejdou prasat na biodegradaci ropných produktů v půdě
    Vliv hornické činnosti na vodní toky a vodní plochy v oblasti Ostravsko-karvinského revíru
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí
    Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
    Vliv imisí na chemické složení lesních půd
    Vliv ionizujícího záření na fyzikální vlastnosti drahých kamenů
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv kapilárního sání a jeho sezónních změn na stabilitu násypů
    Vliv karbonátových rovnováh na destrukci jemných sintrových forem
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Vliv konfigurace družic na GPS měření
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vliv kyselých depozic na kvalitu povrchových a podzemních vod
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv kyselých srážek na vody na území Tatrnského národního parku
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Vliv lesnictví na acidifikaci a nutriční degradaci půd
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Vliv lidského faktoru na ekonomiku těžební společnosti
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí
    Vliv ložiskových parametrů na bilančnost zásob
    Vliv macerace na velikost megaspor Laevigatisporites glabratus (Zerndt) Pot. et Kr
    Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR
    Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře
    Vliv magnetosféry na životní prostředí
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv matricové hustoty horniny na metody jaderné karotáže
    Vliv mechanické aktivace na změnu výchozího stavu křemene a magnezitu
    Vliv měřících technik a velikosti částic na charakter infračervených spekter jílových minerálů
    Vliv metabolitů lesní vegetace na chemismus throughfallu
    Vliv mimořádně suchého roku 1983 na základové půdy
    Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve
    Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv nehomogenity základové půdy při řešení interakce základové konstrukce a podloží
    Vliv některých druhů záření na barvu nerostů
    Vliv některých vstupních dat na výpočet sedání metodou konečných prvků
    Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
    Vliv O-D charakteru distribuce atomů Si, Al, Na, Ca na strukturu krystalů zeolitů
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vliv organického znečištění vody v řece Moravě na jakost podzemní v její údolní nivě
    Vliv osamocených antropogenních vodičů na měření metodou DEMP
    Vliv oteplování na chemismus vod šumavských jezer
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
    Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí
    Vliv PCE superplastifikátorů na směsi cementu s vápencem
    Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv pilířů v nadloží na seismicitu indukovanou při jejich podrubávání
    Vliv plošného odovodňování na podzemní vody
    Vliv počtu odebraných vzorků na výsledný obsah popela a vody v surovém uhlí a meziproduktu
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru
    Vliv porozity a struktury sedimentárních hornin na jejich plynopropustnost
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv procesů vyvolaných inverzemi geomagnetického pole Země na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vliv protestantských sdružení poroste : o tom, co zbývá z času, o koni, který potřebuje zrní, a slušnosti v tureckých slumech [Rozhovor]
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv průmyslu na aeromagnetický obraz Liberce a okolí
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Vliv přesnosti lokalizace na stanovení mechanismu vzniku ohniska
    Vliv příměsí SrO a V2O5 na vznik hlinitohořečnatého spinelu z práškových komponent
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody
    Vliv reziduálních chloridů na karbonizaci uhlí
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv rozptylu retenčních čar na numerickou modelaci pohybu vody v zemině
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vliv řízeného hnojení na jakost vody Matějovského rybníka
    Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
    Vliv silných geomagnetických bouří na atmosférickou cirkulaci v zimní severní hemisféře
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry
    Vliv sluneční aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Vliv sodných živců na barevnost keramických výrobků
    Vliv solí a mikroflóry vlhkého zdiva na sanační omítky
    Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku
    Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech
    Vliv sulfátového aerosolu na zemské klima
    Vliv superplastifikátorů na bázi polycarboxylatetheru na směsi portlandského cementu s vápencem
    Vliv školních vzdělávacích programů na modernizaci zeměpisu na základních školách
    Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné
    Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve
    Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu
    Vliv tepelného namáhání na interakci moravské droby s vodou
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
    Vliv terasování svahů na fyzikální vlastnosti skořicových půd v Kirgizii
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
    Vliv těžby kameniva na přírodní prostředí CHKO České středohoří
    Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vliv topografie terénu a hustotních nehomogenit na pole napětí litosféry
    Vliv typu růstového faktoru na fenotyp subpopulací a kinetiku CD34+ buněk v periferní krvi a štěpech periferních kmenových buněk pacientů s non-hodgkinskými lymfomy indikovaných k autologní t.k
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vliv typu škrobu na mikrostrukturu a vlastnosti oxidové keramiky připravené zpevněním škrobem
    Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace
    Vliv uložených odpadů na životní prostředí
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Vliv urbanizace na trh práce v ČR
    Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram
    Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Vliv volby funkcí útlumu na výsledky řešení pasternakovského modelu zeminy uvažujícího vliv primární konsolidace
    Vliv vstupních parametrů na kvalitu geotechnických výpočtů
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vliv výchozích hornin na mineralogické složení a textury greisenů
    Vliv výměnných kationtů na vazbu iontů těžkých kovů kaolinitem, illitem a montmorillonitem
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování.
    Vliv vzestupu dolování na hospodářské poměry města Příbramě na sklonku 18. století
    Vliv vztlaku podzemních artéských vod na stabilitu dna lomu Jiří
    Vliv zemědělské výroby na obsah těžkých kovů v přilehlých vodních tocích
    Vliv zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje Káraný na kvalitu jímané vody
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vliv zemětřesení s ohnisky v západních Čechách na svahy v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Vliv změn vnitřního tlaku vzduchu na gravimetr Worden
    Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Vliv zrnitosti horninového prostředí na sorpci Cu a Cd
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
    Vodní nádrže a jejich vliv na životní prostředí
    Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení Podblanicka
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv průmyslových procesů na jeho emise
    Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu