Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vltavou
Monografie
    geologická mapa 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-44 Hluboká nad Vltavou
    mapa inženýrskogeologického rajonování 22-44 Hluboká nad Vltavou
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list Hluboká nad Vltavou 22-44, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Kralupy nad Vltavou 12-21, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Hluboká nad Vltavou 22-44, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Rožmberk nad Vltavou 32-42, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Kralupy nad Vltavou 12-21, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 12-21 Kralupy nad Vltavou
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 2244 Hluboká nad Vltavou
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou
Článek
    Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
    Anatas v chlorit-křemen-albitickém hydrotermalitu u Hluboké nad Vltavou
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Crystal chemistry of apatite in tourmaline-bearing alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Geochemický výzkum ševětínského granodioritu (22-44 Hluboká n. Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného (12-23 Kladno, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geologický výzkum a mapování na území listu 12-214 Kralupy n. Vltavou
    Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
    Horniny z okolí Vraného nad Vltavou
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vltavou a Panenskými Břežany
    Kladenské souvrstvíé mezi Kralupy nad Vltavou a Všetaty
    Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou : (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-214 Krásná Hora nad Vltavou
    Kvartérní sedimenty na území listu Pohorská Ves 32-422 (32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Locality No.9 - Hluboká nad Vltavou : Tourmaline-bearing alkali feldspar orthogneiss - Tourmaline minerals: schorl
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
    Mineralogický kroužek při Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí (22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou
    Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína
    Pb-Pb zircon ages for tourmaline alkali-feldspar orthogneiss from Hluboká nad Vltavou in southern Bohemia
    Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Polymetalická mineralizace v podloží karbonu na dole Slaný (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
    Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Recentní pěnovec ve Zlončické rokli u Kralup nad Vltavou
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou
    Sdělení o výzkumu ichtyolitů klobuckého obzoru (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou. (The Loess gorge in Zeměchy by Kralupy nad Vltavou)
    Stálá expozice vltavínů v Týně nad Vltavou
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Tourmaline and associated minerals in alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou
    Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou)
    Zpráva o inženýrskogeologickém rajónování na listu 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou