Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vnitrosudetské
Monografie
    Sedimentologie aluviálních uloženin a původ klastického materiálu trutnovského souvrství ve vnitrosudetské pánvi (spodní perm, Čechy)
Článek
    Floristické novinky z jíveckých vrstev ve vnitrosudetské pánvi (stefan B)
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Nové nálezy stop tetrapodů ve svrchnokarbonských sedimentech vnitrosudetské pánve
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Paleontologické lokality permu olivětínských vrstev vnitrosudetské pánve a přehled fauny
    Paprskoploutvá ryba, Sphaerolepis (Trissolepididae, Actinopetrygii) ve vnitrosudetské pánvi (03-42 Trutnov)
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Sedimentace vnitrosudetské pánve v karotážním zobrazení