Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vod
Monografie
    1. mezinárodní konference Kvalita vod 98
    Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010)
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Geochemické mapování zemědělských půd a podzemních vod Evropy (na území České republiky) GEMAS
    Geochemie a remediace důlních vod
    Geochemie a remediace důlních vod, Miroslav Černík a kolektiv
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod
    Hydrogeochemické problémy znečistovania prírodných vód
    Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Mapa zranitelnosti podzemních vod údolní terasy levého břehu Labe mezi Dolními Beřkovicemi a Hněvicemi a posouzení možných zdrojů znečištění
    Mapy geochemických vlastností povrchových vod (pH, sirany, arsen, berylium, kadmium, zinek) 1: 2 000 000
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Měrná vodivost povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
    Monitoring srážkových vod na území NPČŠ : závěrečná zpráva za rok 2013
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
    Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
    pH povrchových vod v letech 1984-1992: Povodí Berounky
    pH povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    pH povrchových vod v letech 1984-1994: Povodí Horní Vltavy
    pH povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    pH povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry
    pH povrchových vod v letech 1985 - 1995: Povodí Dolní Vltavy
    pH povrchových vod v letech 1985-1996: Povodí Moravy
    pH povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry
    pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    pH povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Berounky
    pH povrchových vod v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    pH povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
    Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997
    SPL VZ-VPOD Vzorkování podzemních vod
    SPL VZ-VPOV Vzorkování povrchových vod
    Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5
    Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany
    Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice
    Webové stránku projektu Rebilance zásob podzemních vod
    Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1995 a 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změny chemismu povrchových vod na území CHKO Slavkovský les mezi lety 1991 a 2001
Článek
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Analytička podzemních vod RNDr. Milena Kobrová, CSc., se dožívá šedesáti let
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    Analýza režimu hladín podzemných vod metódou krokového výberu premenných
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    Antropogenní změny chemického složení podzemních vod na mapách
    Aplikace systémového přístupu při modelových výpočtech přírodních zdrojů podzemních vod
    Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
    Archivace a zpracování dat o jakosti (nejen) podzemních vod
    Augustin Rebro - priekopnik histórie minerálnych vód Slovenska - šesťdesiatročný
    Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
    Bilance jakosti povrchových tekoucích vod v ČSR k roku 1995
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Bioakumulace kovů a dočišťování vod baktériemi, houbami a řasami
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    Chemismus důlních vod ložiska Horní Benešov
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Chemismus vápníku energeticky využívaných termálních vod v oblasti podunajské nížiny
    Chemizmus krasových vôd juhozápadnej časti Kečovskej jednotky v Slovenskom krase
    Chlórované uhlovodíky - závažný kontaminant podzemních vod
    Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Chromatografické metody stanovení uhlovodíků ve vzorcích vod
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    Čištění důlních vod
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Dlouhodobé trendy vývoje důlních vod
    Dôležitosť poznania geologických pomerov pre optimálne zachytenie a využitie podzemných vôd
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras)
    Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Faktory zemědělského mikrobního znečištění podzemních vod a možnosti jejich regulace
    Filosofie tvorby vstupních dat pro použití multiparametrických analýz v hydrogeochemii podzemních vod
    Filozofie tvorby vstupních dat pro použití multiparametrických analýz v hydrogeochemii podzemních vod
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Genéza geotermálnych vôd Slovenska vo vzťahu k ich exploatácii
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geochemická charakteristika pitných vod ČSR
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů.
    Geochemie hlubinných vod a plynů střední Moravy
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    Geochemie povrchových vod na Broumovsku (04-32 Broumov)
    Geochemie povrchových vod na území listu Čáslav
    Geochemie povrchových vod na území listu Martínkovice (04-34 Martínkovice)
    Geochemie povrchových vod na území listu Meziměstí (04-31 Meziměstí)
    Geochemie povrchových vod na území listu Nové Město n. Metují (14-11 Nové Město n. Metují)
    Geochemie povrchových vod na Žambersku (14-14 Žamberk)
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geochimija gazov i glubinnych vod jugo-vostočnych sklonoch češskogo massiva
    Geofyzika při vyhledávání a ochraně minerálních vod v ČSR
    Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Geoštatické modelovanie hladiny podzemních vód v oblasti Žitného ostrova
    Havarijní znečištění podzemních vod krystalinika pesticidy
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrogeochemie a režim podzemních vod sedimentárních oblastí
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve)
    Hydrogeologické pomery vo Vrátach a funkčné závislosti teplotných zmien ponorných vod Mošnice
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Indikační vrty a objekty v ochraně vod
    Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
    Izolace a koncentrace nepolárních organických látek ze vzorků vod
    Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půd a povrchových vod?
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Jeden z možných způsobů intenzifikace jímání podzemních vod
    K charakteristike vplyvu banských vôd kryštalinika Nízkych Tatier na kvalitu prírodných vôd
    K metodice rajónování podzemních vod
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    K princípu termosifónu termálnych vôd v západných Karpatoch
    K vodárenskému využívání vod Moravského krasu
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Koncepční model trendů vývoje důlních vod
    Kontaminace podzemních vod
    Kontaminace povrchových vod
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Kontrolní odběry a analýzy vzorků vod
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Krátkodobá radioaktivita minerálních vod karlovarské termy: argument pro jejich balneologickou aplikaci in-situ
    Kvalita pitných vod ČSR
    Kvalita podzemných vôd
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Kvalita studničných vod ve východní části Středočeského kraje
    Kvantitativní dynamika vývoje důlních vod
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Limnologie tekoucích vod devíti vybraných povodí sítě GEOMON
    Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR 1:200 000
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe
    Metody hodnocení průniku pesticidů půdou do podzemních vod
    Metody hodocení vlivu znečištěných povrchových vod na obsah organických látek v poříčních podzemních vodách
    Metody kartografického znázorňování regionalizace podzemních vod v mapách
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Mineralogické studium převážně RTG amorfních precipitátů z kyselých síranových vod: Vliv sušení a stárnutí precipitátů
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Model vlivu kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Modelovanie jednorozmerného prúdenia podzemných vôd pomocou kalkulačky
    Modelové výpočty přírodních zdrojů podzemních vod
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Modely exploatace minerálních vod ve zřídelních oblastech
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Monitorování kontaminace povrchových a podzemních vod vodami z odkališť elektrárenských popílků
    Monitorování podzemních vod
    Monitorování podzemních vod
    Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným
    Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Možnosti odstraňování beryllia z vod
    Možnosti použitia hydrogeotermických metód pri skúmaní prúdenia podzemných vôd v pririečnych oblastiach
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Možnosti využití diferenční pulzní polarografie pro analýzu důlních a odpadních vod v rudném hornictví
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    Některé zvláštnosti hydrologie brněnské stokové sítě a jejich souvislosti s režimem podzemních vod
    Niekoľko poznatkov zo zachytávania a využívania puklinovo-krasových vôd
    Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech
    Nové ČSN pre posudzovanie agresívnosti podzemných vôd na základové konštrukcie
    Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná
    K numerickej simulácii regulovania a prúdenia podzemných vod
    O komplexnom využití geotermálnych vôd v SSR
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochrana podzemních vod - aktuální úkol naší společnosti
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa
    Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Ochrana podzemních vod v USA
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Ochrana podzemných vôd v neovulkanitoch
    Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
    Ochrana puklinových a puklinovo-krasových vôd v ČSSR
    Ochrana vôd - súčasť starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Ochrana vod před znečištěním v Maďarské lidové republice
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod v České republice
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Odstránenie etylénbisditiokarbamidanov z odpadových vod
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Odtraňování radonu-222 z podzemních vod
    Ohrožení a ochrana využívaných podzemních vod v jihomoravském kraji
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, jejich funkce a účinnost
    Péče o čistotu podzemních vod v ČSR
    Plošné zdroje znečišťování vod
    Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Postavenie geotermálnych vôd v v systéme vodných zdrojov v SSR
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Povyšenije dostovernosti ocenki zapasov podzemnych vod krupnych gidrogeologičeskich struktur
    Poznámky k riešeniu ochrany podzemných vôd
    Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia
    Pozorování podzemních vod
    Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary - Horní Malá Úpa
    Prameny radioaktivních minerálních vod v orlicko-sněžnické klenbě
    Predbežné výsledky z hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd na lokalite Prašník-Fajnory
    Preventivní ochrana podzemních vod
    Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod
    Príklady znečisťovania prírodných vôd v oblasti Slovenského krasu
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Príspevok k určeniu vplyvu povrchových tokov na hladinový režim podzemných vôd
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod
    Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho
    Problematika skládkových vod
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Problémy likvidácie silne mineralizovaných vôd z bane Slaný
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Prognózne zdroje obyčajných podzemných vôd Slovenska a ich kvalita
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Předpovědi charakteristik režimu a využitelného množství podzemních vod v jímacím území brněnského vodovodu
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Rebilance zásob podzemních vod
    Rebilance zásob podzemních vod v České republice
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod
    Regionální preventivní ochrana a mapa ohrožení přírodních vod v povodí horní Moravy
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Revize stavu minerálních vod v ČR
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Režim podzemných vôd s napätou hladinou
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier
    Riadené využívanie akumulácií podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch
    Rozloženie vysokoteplotných a strednoteplotných geotermálnych vôd a tepla suchých hornín na Slovensku
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Rozpustnost plynných směsí v kolektorských typech hlubinných vod Slánské pánve
    Rozvoj základného hydrogeologického výskumu minerálnych vôd v SSR
    Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Řízení jakosti podzemních vod
    Sanace podzemních vod v ochranných pásmech vodních zdrojů
    Senzorická analýza a organoleptické vlastnosti pitných vod
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR
    Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování kontaminace povrchových vod geofyzikální metodikou
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě
    Sledování vlivu živočišné výroby na vlastnosti vod pomocí trofického potencionálu
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium skapových vod v Ochozské jesykni: Překvapivě dlouhá doba zdržení v nenasycené zóně i za extrémních stavů
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky
    Systém hodnocení kvality důlních a povrchových vod v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Tvorba chemizmu vôd mesozoika Chočských vrchov
    Typologické regióny obehu podzemných vod Slovenska
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Úpravna důlních vod Svatava
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    V. celostátní konference o ochraně vod před znečištěním ropou
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv důlních vod na povrchové toky
    Vliv důlních vod na řeku Bílinu ve střední části SHR
    Vliv dusíkatých hnojiv na kvalitu podzemních vod
    Vliv dusíkatých hnojiv na znečištění vod
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv kyselých depozic na kvalitu povrchových a podzemních vod
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vliv oteplování na chemismus vod šumavských jezer
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí
    Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti
    Vliv vztlaku podzemních artéských vod na stabilitu dna lomu Jiří
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vplyv blokovej stavby na racionálne využitie podzemných vôd
    Vplyv hrabového porastu na kvalitu odtěčených zražkových vod
    Vplyv podzemných vôd na krajinnú štruktúru Ondavskej roviny
    Vplyv tlakových podzemných vôd na vlhkostný režim pôp VSN
    Vplyv úrovně hladín podzemných vôd na odtokové pomery Východoslovenskej nížiny
    Vplyv velkokapacitných fariem živočišnej výroby na kvalitu vôd
    Vplyv vodnej nádrže Zeplínska Šírava na režim podzemných vod
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Výskum vlastností a eliminácie amonných iónov z vôd prírodným zeolitom
    Výskum vplyvu poľnohospodárskej výroby na akosť povrchových a podzemných vôd SSR
    Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem
    Výsledky hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd neovulkanitov Vihorlat-Popričný
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Výsledky regionálního mapování povrchových vod ČR
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát
    Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi
    Využiteľné množstvá krasovo-puklinových vôd v Domažnickej doline
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití důlních vod v úpravnách rud barevných kovů
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)
    Využití tepelné energie důlních vod
    Využitie minerálnych vôd pre plniarenské účely
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Využívanie geotermálnych vôd na Slovensku
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních - Těsném dole
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj kvality banských vôd na ložisku Smolník
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-1988. část 2
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Výzkum vlivu zvýšené míry exploatace podzemních vod na tvorbu jejich zásob
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.
    Vznik minerálních vod karlovarského typu
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC)
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Vzorkování mělkých podzemních vod se zřetelem na vertikální zonálnost chemismu
    Vzorkování povrchových a podzemních vod
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
    Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Zákony USA na ochranu čistoty vod
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)
    Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů
    Zdroje podzemích vod pro provoz tepelných čerpadel
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Zkušenosti z vrtání hlubokých hydrogeologických vrtů pro získávání termálních vod
    Zkušenosti ze sanace podzemních vod kontaminovaných ClU v předpolí prameniště Bzenec
    Zlepšení jakosti povrchových vod v Nizozemí
    Změna kvality vod v Moravském krasu
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod
    Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Změny ve složení důlních vod
    Znečištění a eutrofizace vod v povodí Hamerského potoka a možnosti ozdravění rybníka Vajgaru
    Znečištění povrchových a podzemních vod bodovým zdrojem polychlorovaných bifenylů
    Znečištění povrchových vod v povodí řeky Berounky ropnými látkami
    Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Životné prostredie a využívanie geotermálnych vôd