Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodami
Článek
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Monitorování kontaminace povrchových a podzemních vod vodami z odkališť elektrárenských popílků
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Ohrožení kvartérních horizontů niv odpadními vodami
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Příspěvek k poznání ekologie drobných toků znečištěných důlními vodami obsahující vysoké koncentrace železa a manganu
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy