Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vody
Monografie
    21. aktiv o čistotě vody v řece Moravě
    Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů a CD s příspěvky z mezinárodní konference
    Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
    Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    Podzemní vody ve vodoprávním řízení VII
    Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina
    Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov
    Ústecké termální vody - zhodnocení stavu využívání, průzkumu a ochrany
    Vliv podzemní vody na kvalitu odtoku v krystalinických oblastech v éře ustupující kyselé depozice
    Vody. Vody.
    Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky
Článek
    1. kongres Mezinárodní společnosti pro důlní vody
    Abnormální poklesy hladiny vody v propasti na Čeřince
    Akosť vody vyrovnávacej nádrže vodného diela Veľká Domaša z hľadiska hydrobiológie
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Barevné letecké snímky jako podklady pro zjišťování stavu vody
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Biologická denitrifikace pitné vody v horninovém prostředí
    Biologická stabilita vody - BDOC
    Bude dost vody pro Prahu?
    Celková mineralizace v hydrochemii a analytice vody
    Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
    Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
    Chemismus vápníku termální vody energetického hydrogeotermálního systému v lokalitě "Podhájská"
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    Co natropily vody
    Conodont Fauna from the Pragian/Emsian boundary in the Mramorka and Stydlé vody Quarry (Barrandian, Czech Republic)
    Čistota vody v tocích Moravského krasu
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Dlouhé změny chemického složení vody Slapské nádrže
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
    Důlní vody v severočeském hnědouhelném revíru
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Ekonomické nástroje ochrany vody ve vyspělých evropských zemích
    Evidence odběrů a vypouštění vody a vodohospodářská bilance
    Experimentálna štúdia vplyvu sklonu nepriepustneho podložia na proces klesania hladiny vody v pórovitom prostredí
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Fotometrický průtokoměr pro měření velmi malých vertikálních průtoků vody ve vrtu
    Geobotanické metody při výzkumu znečuštění podzemní vody
    Geofyzikálna anomália VP v oblasti Bielej Vody severne od Jasenia
    Geofyzikálně zjištěný výskyt neovulkanitů u Dobré Vody (tepelské krystalinikum)
    Geológia a dunajské podzemné vody
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Geotechnika a ochrana podzemní vody
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Grafický výstup pre modelovanie prúdenia podzemnej vody diferenčnou metódou
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
    Hlavní město má tři zdroje vody neboli zvodně. Geologie Prahy
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: Atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hodnocení analýz některých stopových prvků v syntetickém vzorku vody
    Hodnocení kvality vody ve vztahu k následnému využití
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hydraulická ochrana podzemní vody v horní části Žitného ostrova
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Interakcia nenasýtenej zóny pôdy so stúpajúcou hladinou podzemnej vody
    Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien) : studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast) (12-41 Beroun)
    Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
    Jakost pitné vody v ČR
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Jakub Arbes slyšel v jeskyni šumění vody. Geologie Prahy
    Jednotné posudzovanie klimatických podmienok odberu vzoriek vody
    Jódo-brómové vody Slovenska
    K metodě rozčleňování hydrogramu pomocí pozorování hlladiny podzemní vody
    K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
    K problematike tvorby chemického zloženia krasovej vody (Nízke Tatry- Demänovská dolina)
    K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu
    K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc.
    Kdy vznikly podzemní vody Českého masívu?
    Komplexní analýzy přírodní minerální vody z nově jímaného karlovarského vřídla
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Kvalita vody a biocenózy podzemních toků Amatérské jeskyně (Moravský kras)
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Kvalita vody středního Labe v aspektu závlah
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kvalita vody v řece Bílině
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Kyselé deště a horská rašeliniště : vody s převažující organickou kyselostí už v České republice neexistují
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?
    Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989)
    Mikrogravimetrické sledování hladiny podzemní vody na Radovesické výsypce u Bíliny
    Minerálne vody Zvolenskej pahorkatiny
    Minerální vody krasových struktur na Moravě a problémy jejich ochrany
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko
    Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
    Minerální vody v Hrubém Jeseníku a jejich ochrana
    Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování (14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko)
    Modelování časového průběhu kolísání hladiny podzemní vody - dva možné přístupy
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Modelování vlivu podzemní vody na velikost seizmických projevů na povrchu
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Monitorování recentních pohybů zemského povrchu a hladiny spodní vody v seismoaktivní oblasti západních Čech
    Monitorovanie kvality vody vybraných tatranských jazier
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Možnosti využití podzemní vody z Ralska pro Prahu
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Nárůst obsahu oxidu uhličitého ve zdrojích pitné vody u Nebanic
    Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
    Některé poznatky a zkušenosti z úpravy vody v podzemním horninovém prostředí
    Neustálené plošné proudění podzemní vody a jeho řešení metodou konečných prvků
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové postupy úpravy vody
    Novinky v mapování pro ochranu podzemní vody
    Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"
    Nový zdroj liečivej minerálnej vody v Cígeľke
    Nový zdroj minerální vody ve Františkových lázních
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Ochrana zdroje pitné vody na lokalitě Mšené-Budyně
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
    Paměť vody : i Krčín pochybil?
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Podzemné vody karbonátov mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody neogenních sedimentů moravské brány
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Použití aktivního uhlí při úpravě vody
    Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Powellit z Černé vody (žulovský masív)
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
    Praktické zkušenosti s aplikací modelového řešení proudění podzemní vody v oboru hydrogeologie
    Pramen minerální vody u Chotyně (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Pramen minerální vody u Chotyně
    Príspevok k určovaniu pásiem hygienickej ochrany pre využívané zdroje podzemnej vody
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Proč se uvolňuje arzen do vody?
    Prognóza akosti vody rieky Moravy po výstavbe vodného diela Wolfsthal-Bratislava
    Prognóza množství a jakosti podzemní vody jímané v blízkosti řeky
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Projevy slapových sil v režimu podzemní vody teplického křemenného porfyru
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Proudění podzemní vody s volnou hladinou ve spojitě nehomogenním prostředí
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
    Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Příklad preventivního průzkumu znečištění podzemní vody ropnými uhlovodíky
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Příklady deformací svahů a staveb při změnách hladiny podzemní vody
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Přístroj pro měření tlaku a teploty vody HMT-100
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Rozprávanie o tatranských dolinách. 13, Dolina Bielej vody. 1.časť
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv na zdroje pitné vody
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Seminár "Podzemné vody okolia Košic a problematika ich využívania pre zásobovanie obyvateľstva
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Sledování pohybu vody v nenasycené zóně geoelektrickými metodami - výsledky pilotních experimentů
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Slovenské kúpele a minerálne vody v diele Mateja Bela
    Solný kras : krápníky rostoucí jako z vody
    Současnost a perspektiva využití podzemní vody pro vodárenské zásobování okresu Kolín
    Současný stav jakosti vody v řece Lužnici
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Srážková bilance a průtoky vody ve Vltavě za dvě století
    Stanovení nepolárních extrahovatelných látek v technologii vody
    Stanovení tvaru hladiny podzemní vody v okolí Přelouče
    Stolové minerálne vody typu CaMg/HCO3 v oblasti Trenčína
    Stromatakty ve sklenici vody : experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Stromatakty ve sklenici vody: Experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Studium ?stagnujících? výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby )
    Studium "stagnujících" výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby
    Stupeň kontaminace sedimentů ve vodních nádržích a jeho vliv na kvalitu vody v nich
    "Stydlé Vody" quarries
    'Stydlé Vody' quarries
    Teplé a termální vody západních Čech
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Termálne vody pri Ľubovnianskych kúpeľoch na východnom Slovensku
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Termální vody Ústecka a Děčínska
    Termální vody Ústecka a Děčínska
    Termální vody ve Velkých Losinách
    Translační vlny při stálém přítoku do obdélníkového koryta s velmi nadkritickým prouděním provzdušněné vody
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Turmalíny z lithného pegmatitu od Dobré Vody u Velkého Meziříčí
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Účasť Ústavu hydrológie a hydrauliky CGV SAV na riešení problémov vody
    Uhličité vody v Československu
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek
    Úloha vody při vzniku ložiskových struktur
    Uplatnění chyb stanovení vody, popela a spalného tepla při určování výhřevnosti
    Ústecko-děčínské termální vody a možnosti jejich optimálního využití
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi
    Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv geologického podloží na obsah přírodních radionuklidů v podzemních vodách, mapy radonového indexu a možnosti odstranění radionuklidů při úpravě vody
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vliv kyselých srážek na vody na území Tatrnského národního parku
    Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody
    Vliv organického znečištění vody v řece Moravě na jakost podzemní v její údolní nivě
    Vliv plošného odovodňování na podzemní vody
    Vliv počtu odebraných vzorků na výsledný obsah popela a vody v surovém uhlí a meziproduktu
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody
    Vliv rozptylu retenčních čar na numerickou modelaci pohybu vody v zemině
    Vliv řízeného hnojení na jakost vody Matějovského rybníka
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vliv zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje Káraný na kvalitu jímané vody
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Vltavská kaskáda pod tlakem vody a událostí
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vody
    Vody
    Vplyv charakteristík prostredia na intenzity odberov vody z pôdy koreňmi rastlín
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Vplyv výronupodzemnej vody na stabilitu svahu koryta toku
    Vstup vody a znečištění z vodního aerosolu v mlze v horské oblasti Krkonoš : časová variabilita
    Výhled využití podzemních zdrojů pitné vody na Ostravsku
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
    Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 3. Výpočet obsahu hydrátové vody popelovin
    Výpočet výtokové čáry s využitím pozorování hladiny podzemní vody
    Výskyt a množstvo priesaku zrážkovej vody do podzemnej vody
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
    Využití infračervené spektroskopie při studiu půdní vody
    Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Využívanie geotermálnej vody vo Francúzsku
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Centrum výzkumu ochrany půdy a vody
    Význam fyzikální chemie povrchů v hydrochemii a technologii vody
    Význam hmotnostních a látkových koncentrací v hydrochemii, biologii a analytice vody
    Význam stanovení celkového fosforu při hodnocení jakosti vody
    Významné termální a minerální vody Maroka
    Záhada proudění vody v porézních ledových deskách
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice
    Zkušenosti s monitorováním kvality podzemní vody v rámci její preventivní ochrany před ropním znečištěním
    Změna srážkových úhrnů a průtoků vody v řekách v průběhu 20. století
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Změny režimu podzemní vody v údolí Dyje u Nových Mlýnů
    Zranitelnost půdy a podzemní vody kontaminanty
    Zrážkové a odtokové pomery povodia Čiernej vody na východoslovenskej nížině